Gtorp

Liberal politik med omdöme i Grästorp

Mismatch för Grästorps budget

Grästorps kommun går fram med en expansiv budget för 2024 samt planåren 2025 och 2026 trots att förutsättningarna för expansionen inte finns på plats. Är Grästorpsandan att man gör tvärs emot övriga kommunsverige?  

Lågkonjunktur med lägre skatteintäkter, en minskande befolkning som dessutom är en åldrande befolkning, räntehöjningar som gör det dyrt att låna pengar, höga energipriser, höga lönekostnader och pensionskostnader samt en tjänstemannaorganisation som bevisligen behöver förstärkning i kompetens och erfarenhet. Är det då rätt läge att expandera? Naturligtvis inte!

Vi liberaler i Grästorp har uppfattningen att vi nu skall stanna upp och reflektera. Inte expandera nu utan istället konsolidera kommunen dvs ta ett steg tillbaka och säkra de basala kommunala verksamheterna. Det finns inga kor på isen på kort sikt när det gäller räddningsstation, kommunförråd eller återvinningscentral mm. 

Vi tycker att det är tydligt att också tjänstemannaorganisationen har klara problem. Ny kommunchef efter en uppsägningsturbulens, en ekonomichef som slutar efter bara ca 1,5 år. Sökandena till skolchefstjänsten ansågs inte vara behöriga till tjänsten och den togs tillbaka. Tre av de senaste projekten sköttes mycket dåligt, Badet som fick stor kritik av E&Y och våra revisorer där projektet fick vidkännas stora kostnadsökningar och kantades av många felaktiga hanteringar. Temaparken som knappast har blivit vad som förväntades för en så stor kostnad och även där med stora kostnadsökningar. Cykelvägen till Flakeberg har brottats med stora problem och kostnadsökningar som aldrig borde ha förekommit om planering och genomförande hade haft erfarenhet och kompetens bakom sig. 

Stora brister således i utförarorganisationen men ändå – kommunen kör på. 

Vi liberaler vill göra ett stort omtag. Titta på övriga kommunsverige och rätta in oss i ledet dvs inte göra mycket stora investeringarna nu med de dåliga förutsättningar som vi har både i Sverige och lokalt i Grästorp. Kommuninvånarna är ingen testgrupp för vidlyftiga politiska satsningar.

Vi liberaler vill absolut ha nya anläggningar i Grästorp men inte NU. Tajmingen är sämsta tänkbara.

Liberala gruppen i Grästorp

 

Vilseledande bild till kommuninvånarna

Liberalerna i Grästorp har med stor förvåning noterat att kommunens investeringsbudget är helt orealistisk och dessutom rejält vidlyftig vilket vi anser att revisionsfirman E&Y:s rapport – ”Granskning av långsiktig ekonomisk planering” visar. Om kommunen bl.a genomför de angivna investeringarna så måste kommunen kraftigt effektivisera i den kommunala verksamheten alternativt höja kommunalskatten med ytterligare 2 kronor redan 2031. Detta anser vi vara fullständigt orealistiskt. Dessutom är de angivna beloppen för investeringarna inte trovärdiga. De investeringar som angetts blir därför vilseledande. Kommunen måste prioritera och visa en prioriteringsordning bland investeringarna.

I investeringsbudgeten finns t.ex sammanlagt budgeterat 77 mkr 2023-2025 för ny räddningsstation, nytt kommunförråd samt utveckling av konserthuset. Är dessa nödvändiga investeringar med hänvisning till E&Y’s ovan nämnda rapport där det bl a framkommer att samtliga institut som gör bedömningar om framtida ekonomiska utvecklingar förutspår att vi är på väg mot en lågkonjunktur. I samband med detta är räntorna och inflationen för tillfället på höga nivåer. Om kommunen inte kan finansiera dessa byggen med egna medel så innebär det lån och därtill höga räntor. I rapporten framgår följande ”Statens offentliga utredningar lämnade i september sitt betänkande av utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (SOU 2021:75). Det är enligt betänkandet utredarens förslag att kommunal och regional sektor i större utsträckning ska beakta ekonomisk långsiktighet. Utredaren föreslår införandet av så kallat ”god kommunal hushållning”. Detta innebär att kommuner och regioner ska förvalta sin ekonomi så att den uppnår en betryggande säkerhet och långsiktigt ekonomisk hållbarhet.”

Rapportens slutsatser är bl a följande: I och med att den ekonomiska utvecklingen fram till 2031 är negativ och att underskott antas uppstå står kommunen inför anpassningsbehov i form av sänkta kostnader alternativt höjda intäkter redan 2023 om fullmäktiges målsättning ska uppnås. Totalt sett prognosticeras kommunen att behöva genomföra anpassningar motsvarande 6,6 procent fram till 2031. Om kommunen inte genomför kostnadseffektiviserande eller besparingar i syfte att uppnå fullmäktiges balansresultatkrav så skulle skattesatsen 2031 ha behövt uppgå till 23,97 skattekrona för att uppnå fullmäktiges mål (att jämföra med kommunens nuvarande skattesats på 21,99.) Grästorp kommer i så fall att räknas in i Sveriges topplista av högskattekommuner. Att då få nya invånare till Grästorp (som är ett av kommunens mål) blir mycket svårt.

Kommunen aviserar redan efter april en årsprognos med ett underskott på -3,9 mkr där samhällsbyggnadsverksamheten prognostiserar ett underskott på -2,3 mkr, socialverksamhet ett underskott på -2,6 mkr och finansiella kostnader på -3,5 mkr. Totalt -9,4 mkr. Däremot prognostiseras skatter och bidrag ge ett överskott mot budget på totalt + 5,5 mkr. Därtill aviserar den sociala verksamheten att man har fått ett nytt ärende som kommer att kosta mycket pengar och att utredning pågår av ärendet. Detta är inte medräknat i årsprognosen.

Liberala gruppen Grästorp

Årsmöte 31 mars 2023

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2022
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2023
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av representant till Vuxenskolans årsstämma
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Årsmötet hålls på Pilbågsvägen 7 (Götells). Efter att årsmötet avslutats sker det första konstituerande mötet och därefter kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

SENASTE INLÄGGEN

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV

KATEGORIER

META

Skärmtiden i skolan måste minska

Barn lever i en värld full av paddor, datorer och mobiler. Såväl hemma som i skolan har barn tillgång till skärmar som aldrig förr. För att höja kunskapsresultaten måste den ogenomtänkta skärmtiden i skolan minska.
Digitala hjälpmedel fyller en viktig funktion, både som ett komplement och som ett särskilt stöd. Barn växer upp i en digital värld och behöver lära sig att hantera dess potential, men också de stora utmaningarna med desinformation som sprids snabbt. Digitaliseringen i skolan har i mångt och mycket varit ett experiment och har inte alltid skett på evidensbaserad grund. På vissa håll har riktiga böcker fått stå tillbaka för investeringar i datorer, paddor och andra digitala verktyg. Anteckningar har flyttat
från papper och penna till tangentbordet. Detta trots att vi numera vet att barns
läsförståelse minskar vid skärmläsning, och att de lär sig sämre när de antecknar på
datorn.

Regeringen satsar därför 1,5 miljarder på läromedel de kommande åren. Det är ett
första steg i att ersätta surfplattor med riktiga böcker. Men det behövs göras mer.
Det är därför regeringen kommer skicka Skolverkets digitaliserings strategi på remiss
hos hjärnforskare. Deras perspektiv har saknats i skoldebatten.
Vi vägrar upprepa de rödgrönas digitaliserings experiment i skolan. Inte minst mot
bakgrund av de studier som visat att skärmarnas dominans i små barns liv har
negativa effekter.
Sveriges morgondag bestäms av skolelevers vardag. Vi vill att den fylls med läsning
och kunskap – inte skärmtid.


Lotta Edholm
Skolminister

Vi vill gå längre – stoppa religiösa friskolor

 Vi kan inte acceptera att en enda skola i vårt land försvårar integrationen och hämmar elevers frihet. Särskilt allvarligt är att de barn som har störst behov av att integreras i Sverige ofta är samma barn som sätts i religiösa friskolor. Så får det inte vara – skolan ska vara en plats där språk, kunskap och bildning står i fokus, inte religionsutövning eller förtryckande normer. Liberalerna kommer alltid arbeta för att mer görs i kampen mot hedersförtrycket. 

Det ska vara en självklarhet för alla barn och unga som växer upp i Sverige att de har rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp. Det handlar om frihet. Som Liberaler med ansvar för frågorna om integration och jämställdhet lovar vi både hårdare tag mot förövarna och bättre hjälp till de som utsätts för hedersbrott.

Skriver Johan Pehrsson, Paulina Brandberg och Juno Blom 

Återupprätta civilförsvaret – återinför civilplikten

Säkerhetsläget är det mörkaste på flera årtionden och därför är den planerade upprustningen av Försvarsmakten och medlemskapet i NATO både nödvändig och grundläggande. Men det är inte tillräckligt för att kunna försvara vår frihet och framtid. Även det civila försvaret måste återupprättas.

Det är därför glädjande att den liberala borgerliga regeringen nu aviserar att civilplikten ska återinföras. Civilplikten har varit vilande sedan 2010, men i våras gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med att den dåvarande regeringen skyndsamt borde se över återinförandet för att hjälpa samhället att fungera även vid höjd beredskap vid kris och krig. Regeringen ger nu MSB i uppdrag att förbereda för en aktivering av civilplikten främst inom kommunal räddningstjänst och anslår medel för utbildningsinsatser under de kommande fem åren.

Genom att återinföra den nu vilande civilplikten kan Sverige bättre stå rustat vid krig och katastrofer. Det är en viktig del i att skapa ett robust samhälle som trots svåra påfrestningar klarar av att upprätthålla livsmedelsförsörjning, räddningstjänst, sjukvård och andra samhällsviktiga funktioner.

I det civila försvaret är varje medborgare viktig och allas kunskaper, förmågor och insatser behövs för skydda vårt land och demokrati. Civilplikt är ett sätt att öka den nationella sammanhållningen och folkförankring som är avgörande för landets motståndskraft.

Liberalerna har länge krävt en upprustning av det nationella försvaret och medlemskap i NATO. Vi har lyckats få fler partier med oss och drivit igenom att resurserna till försvaret ökar kraftigt. För Liberalerna är det välkommet att fler partier inser behovet att rusta upp försvaret, nu måste upprustningen fortsätta uthålligt och strategiskt för att möta en ny och oförutsägbar verklighet. 

Liberalerna vill införa civilplikt för att stärka civilförsvaret samt öka den enskildes frihet. Vi behöver inkludera funktioner inom räddningstjänsten som nu regeringen gör, men även exempelvis när det gäller banverksreparatörer, kraft- och ställverksoperatörer i civilplikten.

Det krävs en helt ny helhetssyn på säkerhet där vi värnar tryggheten vid våra gränser såväl som inom våra samhällen. Sverige måste höja kunskapen och det folkliga engagemanget för landets säkerhet.

Tillsammans kan vi värna vår frihet och vår framtid. Därför är det glädjande att regeringen nu fullföljer Liberalernas politik för att stärka civilförsvaret och återinför civilplikten.

Anna Starbrink, ledamot Försvarsutskottet (L)

Ansvarsfrihet för Grästorp?

Får Grästorps politiska ledning ansvarsfrihet?

Att se valet den 11:e september som en bolagsstämma som skall ta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte tycker vi är en bra jämförelse. Nu har äntligen väljarna möjlighet att ta ställning till hur de tycker att den politiska ledningen skött sitt uppdrag under den mandatperiod som nu går till ända. Skall de ges nytt förtroende eller inte? Finns det någon/några som kan göra det bättre? Det är du som väljer! Du avgör! Nu har du chansen!

Vi Liberaler tycker inte att politiken under mandatperioden är vad vi ville se. Beslut om höjd kommunalskatt (utan en ordentlig analys) till en nivå där vi ligger högst av jämförbara kommuner. Du betalar! (Vi har protesterat) En enda tätort i kommunen – Grästorp – som definitivt inte har skötts ordentligt. (Vi har protesterat) Besparingar på läromedel som missgynnar våra elever (Vi har protesterat).  En renovering av vårt bad som blivet rejält mycket dyrare än planerat. Uppgifter från våra revisorer och revisionsfirman E&Y visar på upprepade fördyringar och förseningar, brister i underlag för beslut, brister i upphandling samt brister i uppföljning. Avsaknad av besluts och beredningsunderlag. Väsentliga delar av projektet har inte dokumenterats. Det saknas tillräckliga rutinbeskrivningar för ekonomistyrning och budgetprocess. (Vi har protesterat) Mycket tyder på stora fördyringar och brister i projektledningen vad avser Temaparken i Nordstan (Vi har påtalat bristerna). Att fortsatt se en skidtunnel som ett projekt som kommuninvånarna skall vara med att indirekt finansiera är inget vi vill se (Vi har protesterat).  Ökad låneskuld, hög investeringsnivå, ökade driftskostnader och högre avskrivningsnivåer samtidigt som vi har stor inflation och stora räntehöjningar (Har vi påtalat) Ett rejält dåligt läge.

Det är du som betalar – ingen annan!

Hög kommunalskatt. Dåligt underhållen tätort. Dyra projekt, dessutom med fördyringar, och med brister i beslutsunderlag etcetera. För hög investeringsnivå, inflation med stigande räntor – nej – nog måste det väl finnas nya konstellationer som kan tajma verksamheterna bättre och göra det bättre!!! Det är dessutom hög tid att politikerrollen utreds och att fokus läggs på att styra och följa upp – aldrig att leda. Det finns mycket att göra.

 

Osakliga påhopp – håll ut!!!

Vår partisekreterare Maria Nilsson skriver idag : Under de senaste veckorna har Liberalerna fått möta en flodvåg av osakliga påhopp från ledande socialdemokrater från statsminister Magdalena Andersson till Anders Ygeman och flera däremellan. Detta är något vi förutsett och i takt med att våra opinionssiffror ökar så kommer påhoppen också att öka. Ni som har varit medlemmar några år vet att detta inte är något nytt. Under 2002 års valkampanj kallades vi rasister på grund av att vi ville införa språktest för medborgarskap. Jag ber er att hålla hjärtat varmt men huvudet kallt. Vi vet vad vi tycker, vilka våra grundläggande värderingar är och var våra gränser går. Vi är stolta över att tillhöra Liberalerna och över den politik som vi driver för ett bättre och friare samhälle.

Nu kommer Unibet med parti odds och de ger oss nu 6,9% och med den siffran och det vi har från Pollofpolls.se så har vi passerat C och KD. Givetvis så kommer vi nu att få ta emot massor av påhopp från många. 

Naturligtvis har vi långt kvar att springa men, som Maria Nilsson säger, nu gör vi det i medvind !!!

Nu trendar vi på 7,2%

Självklart är det så stimulerande att se att vi Liberaler nu lyfter och ser ut att kunna komma tillbaka till de gamla nivåerna. Det känns bra att många nu förstår att det vi sagt under många många år om försvaret, NATO, energibehovet och behovet av modern kärnkraft, skolans roll och vikt och givetvis det självklara i att slå hårt med stål handsken mot de kriminella men även att samtidigt se att skolorna och socialtjänsten måste fungera i de utsatta områderna. Då är det Lovikavanten som behövs.

Gissar att många idag applåderar våra utsagor om elskatten mm. Socialdemokraterna har under många är fört en helt huvudlös politik. Höga gaspriser och nedlagd kärnkraft kommer att stå svenska folket dyrt i vinter. Du vet väl att i denna energikris så är Vattenfall en stor vinnare och man räknar med att Vattenfall kommer att göra utdelningar på ca 10 miljarder kronor.  Så elkrisen  gör att staten badar i pengar medan hushållen duschar kallt. Vi sänker elmomsen från 25% till 6%. Punktskatten på el skall halveras men vi går vidare. Vi kan inte acceptera att Baylan, Ygeman och Farmanbar skyller ifrån sig då de suttit vid spakarna under många år.  Som Johan Pehrson säger – det är som att se en tågurspårning i slowmotion. 

Liberalerna – då får du framtidens politik redan idag

 

//DH

Liberalerna nu 5% och ökar

Nu är det full fart som gäller. Ökade med 1,5% sedan senaste mätningen. Liberalerna ett riktigt liberalt parti på den borgerliga sidan.  Att C valt den socialdemokratiska sidan är svårt att förstå. Både SD och KD tycks uppenbarligen ha svårt med att få ett riktigt liberalt parti inom det borgerliga blocket – de är obekväma. Vi kommer att kunna påverka svensk politik på riktigt – ett liberalt borgerligt maktskifte är på väg. NATO medlemskap har vi jobbat för sedan lång tid tillbaka. Att minska beroendet av rysk gas vet alla att vi jobbat för mycket länge. Vem kommer inte ihåg Jan Björklunds tydliga retorik – det är två fel – det första är att det är gas det andra att den är rysk. Vi var tidiga med att se farorna med segregation och gängkriminalitet. Vi har alltid värnat skolan och bildningen – fokus på kunskaper, studiero och höga förväntningar på ALLA elever. Ett är säkert – den som klarar skolan blir inte gängkriminell.

« Äldre inlägg

© 2023 Gtorp

Tema av Anders NorenUpp ↑