Gtorp

Liberal politik med omdöme i Grästorp

Gemensamt ansvar – skitprat

Ikväll 29 april svarade KSO, Robert Fransson M med instämmande från ordförande i Trygga Hem, Svante Claesson C samt Fredrik Johansson M att politikerna via fullmäktige har ett gemensamt ansvar för besluten som fattas. Detta efter att Liberalerna lämnat in två interpellationer där svar önskades på köpet av fastigheten Österbergs väg 16 för 10,5 miljoner och som nu säljs för halva pengen. 

Att påstå att samtliga i fullmäktige har ett gemensat ansvar för beslutet kräver naturligtvis att ärendena är korrekt redovisade vilket i detta fall inte alls var fallet. Nu blir kontentan av Robert Franssons påstående att fullmäktigeledamöterna som inte sitter i kommunstyrelsen måste ifrågasätta de underlag som presenteras av kommunstyrelsen i deras förslag till beslut. Ifrågasätta Trygga Hems utredning och deras inkompetens gällande detaljplaner.  Vi skulle ha ifrågasatt socialchefens bedömningar av behov av äldreboenden, med fler personer inblandade. Självklart kan inte fullmäktige fungera som en ständigt ifrågasättande församling av vad kommunalråden, kommunchefer med fler presenterar.

När beslutet togs hade vi från liberalerna inga invändningar mot vad som presenterades. Vad vi nu ser är något helt annat. Man kan säga att det var inte en enda siffra rätt mot vad som presenterades.

Det är otroligt anmärkningsvärt att man inte klarar av att erkänna misslyckanden utan skyller på ”alla”. Mångmiljon förluster som kommuninvånarna får bära. Men – det är bara kommunstyrelsen som har ansvaret för en korrekt beredning av ärendena inför fullmäktige. Det är häpnadsväckande att politiska företrädare raljerar över de som reagerar på dåligt beredda ärenden. Vet hut – ta ansvar.

Kan det vara hög tid att kommuninvånarna ställer betydligt högre krav på sina företrädare? För i grunden är det det politiska oengagemanget som är roten till problemen. Många knyter näven i fickan och pratar nedsättande om politiker i mindre sällskap. Grästorp är i ett läge där många investeringar har gått snett med miljonförluster för invånarna dvs för dig. Det är dags att engagera sig nu!

För att vara helt transparent med frågan ovan bilägger jag tjänsteskrivelsen från 2021-10-26 dvs förslag till beslut för Snipan 1 dvs Österbergsväg 16. Tycker du att det fanns anledning att ifrågasätta vad som presenterades?

_______________________________________________________________________________________________________

Markförvärv Snipan 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna KHF Trygga Hem i Grästorp
(org.nr. 769621- 5198) förvärv av Snipan 1 i Grästorps kommun för en köpeskilling av 10,5
mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Trygga Hems styrelse har tagit beslut om att förvärva Snipan 1 för 10,5 miljoner, detta under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpet och medger kommunal borgen. Enligt
föreningens stadgar ska Grästorps kommun godkänna förvärv av fastighet. Genom
fastighetsförvärvet möjliggörs omflyttning av verksamheter som i sin tur skapar utrymme för
byggnation av cirka 13 lägenheter i Trygga hems befintliga lokaler
Ärendebeskrivning
Grästorps kommun har ett akut behov av alternativa boende former för äldre. För att få till en
relativ snabb lösning med trygghetslägenheter samt att kunna skapa bättre förutsättningar för vår
dagliga verksamhet och daglig sysselsättning på Paletten och Kompassen samt korttidsboendet
Myggan har Grästorps kommun tillsammans med Trygga Hem tagit fram ett förslag till
fastighetsförvärv. Där Trygga Hem köper Snipan 1 och Grästorps kommun köper Snipan 9.På fastigheten Snipan 1 finns idag en större enplansvilla samt en hall som tidigare fungerat som
bilmuseum. Fastigheten är på ca 6246 m2
. Fastigheten har (detaljplanen 1602-P49 som antogs av
kommunfullmäktige 1994)
Genom fastighetsförvärvet av Snipan 1 kan daglig verksamhet och daglig sysselsättning lämna
lokalerna på Ambjörnsvägen 7B (Åsevi) och flytta till hallen på Snipan 1 efter anpassning av
lokalen. De verksamheter som ska flytta in i hallen är inte förenliga med den befintliga
detaljplanen som är ovanligt snäv. Dock genom fastighetens läge och utformning är fastigheten
lämpligt för denna typ av verksamhet som inte är störande samt är av ett allmänt intresse. I
diskussion med bygglovshanläggare kan tillfälligt bygglov sökas och erhållas för denna
verksamhet parallellt med att en detaljplaneändring genomförs för att ändra användningen av
hallen.
Flytten av verksamheterna Paletten och Kompassen möjliggör ombyggnation av (del av
fastigheten Åsevi 7) Ambjörnsvägen 7B till preliminärt 8 st. trygghetslägenheter för personer
över 65 år.
Enplansvillan på Snipan 1 anpassas till korttidsboende. Verksamheten Myggan flyttar till Snipan
1. Myggans lokaler på (del av fastigheten Plommonet 4) Smultronvägen 20 byggs om till 4-5
lägenheter. Detta är förenligt med den befintliga detaljplanen.
Sammanfattningsvis innebär ovanstående mer ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet och
daglig sysselsättning, ett anpassat korttidsboende med tillgång till en mycket tilltalande utemiljö
samt cirka 13 nya lägenheter i föreningens bestånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-26
Protokollsutdrag ur KFH Trygga Hem Grästorps styrelsemöte 2021-10-22
Beslutet ska skickas till
KFH Trygga Hem Grästorp
Kommundirektör
Ekonomichef
Teknisk Chef
Utvecklingschef
Sophia Vikström
Kommundirektör
Allmän verksamhet

 

 

 

Årsmöte 2024 online, onsdag 27 mars kl. 18:00

Dagordning för årsmötet

Meddela ordförande Dag på mail: dag.hardyson@gmail.com om du vill delta på årsmötet – du får då en länk till mötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2023
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2024
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av firmatecknare
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Årsmötet hålls online via Google Meet. Efter årsmötet kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

Visst finns en korrelation

När Grästorps kommun höjde skatten med 42 öre inför 2020 så protesterade vi liberaler av flera skäl. Inga analyser gjordes. Skattehöjningen sattes till ”barnsliga” 21,99 kr istället för 22 kr som man gjorde i Hjo kommun. Som alla förstår så fanns ingen uträkning på att det var just 21,99 kr man behövde i skatt. 21,99 kr skulle låta mindre än 22 kr – detta är att underskatta kommuninvånarna.

Vi liberaler reagerade på både att det inte gjordes någon vettig analys inför skattehöjningen men ett annart stort skäl var att vi tyckte att det inte var förenligt med att vi hade en målsättning av att öka antalet kommuninvånare. En så kraftig höjning skulle knappast gynna en ökning av invånarantalet. Det finns, menar vi, en korrelation mellan kommunalskatten och viljan att bosätta sig i en kommun. Vara kommun höjde skatten med 60 öre så det kan vara en idé att hålla koll på hur de påverkas invånarmässigt. Någon som tror att de kommer att öka?

Hade vi rätt? Titta på utvecklingen! Kommunalråden anger att vi tappat 140 invånare på ett år men vi har varit på ett sluttande plan en tid nu. Att tappa invånare ger mindre skatteintäkter – så det är en farlig åtgärd att höja skatten. Att det finns en korrelation mellan skatt i en kommun och viljan att bosätta sig där är tydlig men det finns andra faktorer som också spelar in. Grästorp är en utpendlingskommun och många kör fortfarande bil till sina jobb i andra kommuner. Höga drivmedelspriser gör sanolikt också sitt till för vår typ av kommun. Pendlarna vill komma närmare sina arbetsplatser.

Nåväl – har vi inte fått något för alla skattepengar som skattehöjningen ordnade? Tittar vi på Ekonomifakta.se (https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/Grastorp/) så ser vi att Grästorps kommun för 2022 har 725 personer anställda i kommunen vid SCB:s mättidpunkt. När vi tittade på samma statistik för ett par år sedan så var siffram 625 anställda. Essunga kommun har för 2022 just 625 anställda. Tjänstemän och politiker menade tidigare att statistiken vi visade inte är tillförlitlig och hänvisar till andra beräkningar. Jag redovisar därför här hur Ekonomifakta gjort sina beräkningar med SCB som källa. 

Beräkning/källa: Antal anställda i kommun eller region. Som anställda räknas personer som:
Vid tidpunkten för svarstillfället är anställda på något av företagets arbetsställen för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt och för vilka ersättningen under aktuell månad beräknas uppgå till 1 000 kronor eller mer. Är visstidsanställda på hel- eller deltid, som exempelvis vikarier, säsongsanställda och timanställda. (Uppgifterna är tagna från Ekonomifakta – Ekonomifakta är en del av Svenskt Näringsliv).

Som vi liberaler tolkar uppgifterna: Skattehöjningen gav och ger färre antal invånare som i sin tur ger lägre intäkter till kommunen med lite eftersläpning. Initialt ger skattehöjningen ökade intäkter och de används för att anställa fler ”medledare”. Alla medledare kostar pengar och är det så att en ny skattehöjning är i antågande?

Nej, enligt våra kommunalråd så är det inte aktuellt för 2024. Tack för det. Men 2025, 2026 och 2027 – vad kommer att ske? Från liberalt håll säger vi absolut NEJ till skattehöjningar. Det är mycket hög tid att genomlysa den kommunala organisationen, att göra en organisationsöversikt och se över vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.  Vi är ödmjuka inför svårigheter att jämföra antalet anställda mellan kommunerna men nog förefaller det märkligt att en kommun som Grästorp med en enda tätort dit allt är koncentrerat skulle i jämförelse ha 100 personer fler anställda än Essunga med tre tätorter.

Från liberalt håll är vi ändå försiktigt optimistiska att M och C nu ändå börjar framstå som tydligt borgerliga partier även inom kommunpolitiken där vi under lång tid sett dem som drivande socialdemokratisk politik med hög skatt och många kommunanställda och med en politik där kommunen skall sköta det mesta åt invånarna. Socialdemokraterna har ju inte behövt vara i opposition – de fick ju sin politik färdigdriven. Civilsamhället har kännts vara på undantag.  Ett tydligt Nej till skattehöjning är ett steg framåt. Vi liberaler hoppas att M och C jobbar på sin borgerliga hemvist. Vi är där vi alltid varit.

Liberalerna i Grästorp

 

 

 

Mismatch för Grästorps budget

Grästorps kommun går fram med en expansiv budget för 2024 samt planåren 2025 och 2026 trots att förutsättningarna för expansionen inte finns på plats. Är Grästorpsandan att man gör tvärs emot övriga kommunsverige?  

Lågkonjunktur med lägre skatteintäkter, en minskande befolkning som dessutom är en åldrande befolkning, räntehöjningar som gör det dyrt att låna pengar, höga energipriser, höga lönekostnader och pensionskostnader samt en tjänstemannaorganisation som bevisligen behöver förstärkning i kompetens och erfarenhet. Är det då rätt läge att expandera? Naturligtvis inte!

Vi liberaler i Grästorp har uppfattningen att vi nu skall stanna upp och reflektera. Inte expandera nu utan istället konsolidera kommunen dvs ta ett steg tillbaka och säkra de basala kommunala verksamheterna. Det finns inga kor på isen på kort sikt när det gäller räddningsstation, kommunförråd eller återvinningscentral mm. 

Vi tycker att det är tydligt att också tjänstemannaorganisationen har klara problem. Ny kommunchef efter en uppsägningsturbulens, en ekonomichef som slutar efter bara ca 1,5 år. Sökandena till skolchefstjänsten ansågs inte vara behöriga till tjänsten och den togs tillbaka. Tre av de senaste projekten sköttes mycket dåligt, Badet som fick stor kritik av E&Y och våra revisorer där projektet fick vidkännas stora kostnadsökningar och kantades av många felaktiga hanteringar. Temaparken som knappast har blivit vad som förväntades för en så stor kostnad och även där med stora kostnadsökningar. Cykelvägen till Flakeberg har brottats med stora problem och kostnadsökningar som aldrig borde ha förekommit om planering och genomförande hade haft erfarenhet och kompetens bakom sig. 

Stora brister således i utförarorganisationen men ändå – kommunen kör på. 

Vi liberaler vill göra ett stort omtag. Titta på övriga kommunsverige och rätta in oss i ledet dvs inte göra mycket stora investeringarna nu med de dåliga förutsättningar som vi har både i Sverige och lokalt i Grästorp. Kommuninvånarna är ingen testgrupp för vidlyftiga politiska satsningar.

Vi liberaler vill absolut ha nya anläggningar i Grästorp men inte NU. Tajmingen är sämsta tänkbara.

Liberala gruppen i Grästorp

 

Vilseledande bild till kommuninvånarna

Liberalerna i Grästorp har med stor förvåning noterat att kommunens investeringsbudget är helt orealistisk och dessutom rejält vidlyftig vilket vi anser att revisionsfirman E&Y:s rapport – ”Granskning av långsiktig ekonomisk planering” visar. Om kommunen bl.a genomför de angivna investeringarna så måste kommunen kraftigt effektivisera i den kommunala verksamheten alternativt höja kommunalskatten med ytterligare 2 kronor redan 2031. Detta anser vi vara fullständigt orealistiskt. Dessutom är de angivna beloppen för investeringarna inte trovärdiga. De investeringar som angetts blir därför vilseledande. Kommunen måste prioritera och visa en prioriteringsordning bland investeringarna.

I investeringsbudgeten finns t.ex sammanlagt budgeterat 77 mkr 2023-2025 för ny räddningsstation, nytt kommunförråd samt utveckling av konserthuset. Är dessa nödvändiga investeringar med hänvisning till E&Y’s ovan nämnda rapport där det bl a framkommer att samtliga institut som gör bedömningar om framtida ekonomiska utvecklingar förutspår att vi är på väg mot en lågkonjunktur. I samband med detta är räntorna och inflationen för tillfället på höga nivåer. Om kommunen inte kan finansiera dessa byggen med egna medel så innebär det lån och därtill höga räntor. I rapporten framgår följande ”Statens offentliga utredningar lämnade i september sitt betänkande av utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (SOU 2021:75). Det är enligt betänkandet utredarens förslag att kommunal och regional sektor i större utsträckning ska beakta ekonomisk långsiktighet. Utredaren föreslår införandet av så kallat ”god kommunal hushållning”. Detta innebär att kommuner och regioner ska förvalta sin ekonomi så att den uppnår en betryggande säkerhet och långsiktigt ekonomisk hållbarhet.”

Rapportens slutsatser är bl a följande: I och med att den ekonomiska utvecklingen fram till 2031 är negativ och att underskott antas uppstå står kommunen inför anpassningsbehov i form av sänkta kostnader alternativt höjda intäkter redan 2023 om fullmäktiges målsättning ska uppnås. Totalt sett prognosticeras kommunen att behöva genomföra anpassningar motsvarande 6,6 procent fram till 2031. Om kommunen inte genomför kostnadseffektiviserande eller besparingar i syfte att uppnå fullmäktiges balansresultatkrav så skulle skattesatsen 2031 ha behövt uppgå till 23,97 skattekrona för att uppnå fullmäktiges mål (att jämföra med kommunens nuvarande skattesats på 21,99.) Grästorp kommer i så fall att räknas in i Sveriges topplista av högskattekommuner. Att då få nya invånare till Grästorp (som är ett av kommunens mål) blir mycket svårt.

Kommunen aviserar redan efter april en årsprognos med ett underskott på -3,9 mkr där samhällsbyggnadsverksamheten prognostiserar ett underskott på -2,3 mkr, socialverksamhet ett underskott på -2,6 mkr och finansiella kostnader på -3,5 mkr. Totalt -9,4 mkr. Däremot prognostiseras skatter och bidrag ge ett överskott mot budget på totalt + 5,5 mkr. Därtill aviserar den sociala verksamheten att man har fått ett nytt ärende som kommer att kosta mycket pengar och att utredning pågår av ärendet. Detta är inte medräknat i årsprognosen.

Liberala gruppen Grästorp

Årsmöte 31 mars 2023

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2022
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2023
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av representant till Vuxenskolans årsstämma
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Årsmötet hålls på Pilbågsvägen 7 (Götells). Efter att årsmötet avslutats sker det första konstituerande mötet och därefter kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

SENASTE INLÄGGEN

SENASTE KOMMENTARER

ARKIV

KATEGORIER

META

Skärmtiden i skolan måste minska

Barn lever i en värld full av paddor, datorer och mobiler. Såväl hemma som i skolan har barn tillgång till skärmar som aldrig förr. För att höja kunskapsresultaten måste den ogenomtänkta skärmtiden i skolan minska.
Digitala hjälpmedel fyller en viktig funktion, både som ett komplement och som ett särskilt stöd. Barn växer upp i en digital värld och behöver lära sig att hantera dess potential, men också de stora utmaningarna med desinformation som sprids snabbt. Digitaliseringen i skolan har i mångt och mycket varit ett experiment och har inte alltid skett på evidensbaserad grund. På vissa håll har riktiga böcker fått stå tillbaka för investeringar i datorer, paddor och andra digitala verktyg. Anteckningar har flyttat
från papper och penna till tangentbordet. Detta trots att vi numera vet att barns
läsförståelse minskar vid skärmläsning, och att de lär sig sämre när de antecknar på
datorn.

Regeringen satsar därför 1,5 miljarder på läromedel de kommande åren. Det är ett
första steg i att ersätta surfplattor med riktiga böcker. Men det behövs göras mer.
Det är därför regeringen kommer skicka Skolverkets digitaliserings strategi på remiss
hos hjärnforskare. Deras perspektiv har saknats i skoldebatten.
Vi vägrar upprepa de rödgrönas digitaliserings experiment i skolan. Inte minst mot
bakgrund av de studier som visat att skärmarnas dominans i små barns liv har
negativa effekter.
Sveriges morgondag bestäms av skolelevers vardag. Vi vill att den fylls med läsning
och kunskap – inte skärmtid.


Lotta Edholm
Skolminister

Vi vill gå längre – stoppa religiösa friskolor

 Vi kan inte acceptera att en enda skola i vårt land försvårar integrationen och hämmar elevers frihet. Särskilt allvarligt är att de barn som har störst behov av att integreras i Sverige ofta är samma barn som sätts i religiösa friskolor. Så får det inte vara – skolan ska vara en plats där språk, kunskap och bildning står i fokus, inte religionsutövning eller förtryckande normer. Liberalerna kommer alltid arbeta för att mer görs i kampen mot hedersförtrycket. 

Det ska vara en självklarhet för alla barn och unga som växer upp i Sverige att de har rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp. Det handlar om frihet. Som Liberaler med ansvar för frågorna om integration och jämställdhet lovar vi både hårdare tag mot förövarna och bättre hjälp till de som utsätts för hedersbrott.

Skriver Johan Pehrsson, Paulina Brandberg och Juno Blom 

Återupprätta civilförsvaret – återinför civilplikten

Säkerhetsläget är det mörkaste på flera årtionden och därför är den planerade upprustningen av Försvarsmakten och medlemskapet i NATO både nödvändig och grundläggande. Men det är inte tillräckligt för att kunna försvara vår frihet och framtid. Även det civila försvaret måste återupprättas.

Det är därför glädjande att den liberala borgerliga regeringen nu aviserar att civilplikten ska återinföras. Civilplikten har varit vilande sedan 2010, men i våras gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut med att den dåvarande regeringen skyndsamt borde se över återinförandet för att hjälpa samhället att fungera även vid höjd beredskap vid kris och krig. Regeringen ger nu MSB i uppdrag att förbereda för en aktivering av civilplikten främst inom kommunal räddningstjänst och anslår medel för utbildningsinsatser under de kommande fem åren.

Genom att återinföra den nu vilande civilplikten kan Sverige bättre stå rustat vid krig och katastrofer. Det är en viktig del i att skapa ett robust samhälle som trots svåra påfrestningar klarar av att upprätthålla livsmedelsförsörjning, räddningstjänst, sjukvård och andra samhällsviktiga funktioner.

I det civila försvaret är varje medborgare viktig och allas kunskaper, förmågor och insatser behövs för skydda vårt land och demokrati. Civilplikt är ett sätt att öka den nationella sammanhållningen och folkförankring som är avgörande för landets motståndskraft.

Liberalerna har länge krävt en upprustning av det nationella försvaret och medlemskap i NATO. Vi har lyckats få fler partier med oss och drivit igenom att resurserna till försvaret ökar kraftigt. För Liberalerna är det välkommet att fler partier inser behovet att rusta upp försvaret, nu måste upprustningen fortsätta uthålligt och strategiskt för att möta en ny och oförutsägbar verklighet. 

Liberalerna vill införa civilplikt för att stärka civilförsvaret samt öka den enskildes frihet. Vi behöver inkludera funktioner inom räddningstjänsten som nu regeringen gör, men även exempelvis när det gäller banverksreparatörer, kraft- och ställverksoperatörer i civilplikten.

Det krävs en helt ny helhetssyn på säkerhet där vi värnar tryggheten vid våra gränser såväl som inom våra samhällen. Sverige måste höja kunskapen och det folkliga engagemanget för landets säkerhet.

Tillsammans kan vi värna vår frihet och vår framtid. Därför är det glädjande att regeringen nu fullföljer Liberalernas politik för att stärka civilförsvaret och återinför civilplikten.

Anna Starbrink, ledamot Försvarsutskottet (L)

Ansvarsfrihet för Grästorp?

Får Grästorps politiska ledning ansvarsfrihet?

Att se valet den 11:e september som en bolagsstämma som skall ta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte tycker vi är en bra jämförelse. Nu har äntligen väljarna möjlighet att ta ställning till hur de tycker att den politiska ledningen skött sitt uppdrag under den mandatperiod som nu går till ända. Skall de ges nytt förtroende eller inte? Finns det någon/några som kan göra det bättre? Det är du som väljer! Du avgör! Nu har du chansen!

Vi Liberaler tycker inte att politiken under mandatperioden är vad vi ville se. Beslut om höjd kommunalskatt (utan en ordentlig analys) till en nivå där vi ligger högst av jämförbara kommuner. Du betalar! (Vi har protesterat) En enda tätort i kommunen – Grästorp – som definitivt inte har skötts ordentligt. (Vi har protesterat) Besparingar på läromedel som missgynnar våra elever (Vi har protesterat).  En renovering av vårt bad som blivet rejält mycket dyrare än planerat. Uppgifter från våra revisorer och revisionsfirman E&Y visar på upprepade fördyringar och förseningar, brister i underlag för beslut, brister i upphandling samt brister i uppföljning. Avsaknad av besluts och beredningsunderlag. Väsentliga delar av projektet har inte dokumenterats. Det saknas tillräckliga rutinbeskrivningar för ekonomistyrning och budgetprocess. (Vi har protesterat) Mycket tyder på stora fördyringar och brister i projektledningen vad avser Temaparken i Nordstan (Vi har påtalat bristerna). Att fortsatt se en skidtunnel som ett projekt som kommuninvånarna skall vara med att indirekt finansiera är inget vi vill se (Vi har protesterat).  Ökad låneskuld, hög investeringsnivå, ökade driftskostnader och högre avskrivningsnivåer samtidigt som vi har stor inflation och stora räntehöjningar (Har vi påtalat) Ett rejält dåligt läge.

Det är du som betalar – ingen annan!

Hög kommunalskatt. Dåligt underhållen tätort. Dyra projekt, dessutom med fördyringar, och med brister i beslutsunderlag etcetera. För hög investeringsnivå, inflation med stigande räntor – nej – nog måste det väl finnas nya konstellationer som kan tajma verksamheterna bättre och göra det bättre!!! Det är dessutom hög tid att politikerrollen utreds och att fokus läggs på att styra och följa upp – aldrig att leda. Det finns mycket att göra.

 

« Äldre inlägg

© 2024 Gtorp

Tema av Anders NorenUpp ↑