Gtorp

Politik med tanke och omdöme i Grästorp

Sida 2 av 3

Inriktning utanför den kommunala kompetensen

Fullmäktiges beslut att anta Inriktningsdokument 2020-2024

Dokumentet är indelat i fokusområden, mål och verksamhetsmått. Inget fel på den strukturen. Däremot så är innehållet mycket tveksamt och med alla otydliga och opreciserade mål så blir dokumentet inte bara utan intresse utan också tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv.

Att politiken tycks fullspäckad av floskler (tomma och innehållslösa uttryck) har vi fått vänja oss vid men när det kommer dokument fulla av floskler i min kommun och jag är en politiker som skall resurssätta dessa mål som är helt otydliga – ja då reagerar jag och fler med mig.

Jag skall utveckla vad jag menar men först vill jag slå fast vissa fakta. Det första är vad ett mål är för något. Om vi går till Wikipedia så anges där följande :

Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin handling, det förväntade resultatet. Ett mål bör vara mätbart och tidsbundet så att man kan fastställa när målet är uppnått”.

Ett mål skall således vara mätbart varav följer att det måste vara tydligt. Det skall dessutom vara tidsbestämt dvs  det skall anges när målet skall vara uppnått. Detta är väldigt viktigt för annars så vet vi ju inte vad vi fått för våra pengar som en viss fd. Scaniachef uttryckte det hela. Dessutom kan ju inte våra revisorer bedöma hur vi politiker använt kommuninnevånarnas skattepengar.

Det finns ett talesätt som går ut på att politiker vill ha så luddiga mål som möjligt så att de själva får så stor frihet som möjligt att göra vad de själva tycker är roligt utan att det går att ifrågasätta utifrån vad som beslutats. Det är också av den anledningen jag är starkt kritisk – jag vill inte ha frifräsande politiker (eller tjänstemän – kanske rent av medledare) som använder mina och dina skattepengar enligt eget gottfinnande.

Redan här framgår det varför jag raljerade om målet att våra barn och ungdomar skall bli världsmedborgare (kosmopoliter). Hur blir man kosmopolit? Går det att utbilda någon till att bli kosmopolit? Vilka läromedel skall skolan köpa in för att kunna undervisa i världsmedborgarskap? När (tidsmässigt) har vi uppnått målet dvs vilken blir den första årskull som kommer att gå ut skolan i Grästorp och som kan kalla sig utbildade kosmopoliter? Vilka lektioner som eleverna har idag skall tas bort eller ändras och ersättas eller omändras med utbildning i världsmedborgarskap?

Vad är det för fel att fokusera på läroplaner och att jobba för att eleverna får de kunskaper som vuxenlivet och arbetsmarknaden kräver? Mål som vi kan bedöma och som vi kan ge resurser till och som vi kan följa upp.

Så – vad är en kommun till för? Vad som helst? Nej inte alls. SKL (Sveriges kommuner och landsting) anger den kommunala kompetensen enligt följande:

Kommunens obligatoriska uppgifter

 • Social omsorg (äldre- och  handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och  avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

Kommunens frivilliga uppgifter

•Fritid och kultur
•Energi
•Sysselsättning
•Näringslivsutveckling

Inriktningsdokumentet tycks mer eller mindre frikoppla från de basala uppdragen som en kommun har vilket enligt min bedömning  gör målen omöjliga att sätta resurser till (vilket är politikers huvuduppgift – att prioritera hur skattepengarna skall användas) och ännu mer omöjliga att följa upp. Dock – här kan man berätta succé historier i efterhand om utvecklingen har gått i rätt riktning och man kan undanhålla förhållanden om utvecklingen har gått åt fel riktning.

Det krävs därför att att det finns en tydlig korrelation (samband) mellan målet och effekten. Jag tar ett exempel. Om det till kommunen A kommer en företagsetablering där många kommuninnevånare blir anställda så är det min uppfattning att kommunen alltid då säger till media att vår näringslivspolitik har nu slagit ut i full blom och vi kan nu se effekterna av våra ansträngningar. Tittar du närmare på varför företaget ifråga etablerade sig i kommunen så hade det bara med det geografiska läget att göra och den näringslivspolitik som kommunen bedrev var inte alls av någon dignitet. I efterhand blir allt en sanning om man berättar historien rätt. Politiker kan alltid satsa på att den generella utvecklingen blir positiv och då kan man inkassera politiska gillanden.

Lika gäller för Grästorps kommun. Vi har under många år haft en vikande befolkningsutveckling och vi har (åtminstone tidigare) haft färre företag i kommunen än jämförbara kommuner (räknat per capita). Innebär detta att vi skall skylla denna utveckling på politikerna? Har inte vi politiker (inkluderat båda kommunalråden) verkligen funderat och jobbat för en annan utveckling dvs fler kommuninnevånare och fler företag till kommunen? Jovisst självklart – men lika självklart är att vi politiker inte har verktygen för att skapa denna utveckling. Det är därför som inriktningsmålet – välmående och växande näringsliv – inte är vettigt. Självklart vill vi ha detta men det finns inga politiska verktyg för oss att använda förutom olika typer av arrangerade möten etc. Låt oss analysera målet. Välmående företag  – vad är det? Om vi vänder på frågan – vad är ett företag som  mår dåligt? Det kan jag svara på för jag har gjort hundratals revisioner på företag runt om i Sverige – det är när man går dåligt, låg vinst nivå eller rent av förlustverksamhet – då mår man dåligt. Motsatsen blir då att välmående företag är sådana som har god vinst marginal och är lönsamt och har bra framtidsutsikter. Det är dessa företag vi inrikta oss på enligt inriktningsdokumentet och vi sätter till och med upp ett mål att vi skall ha välmående och växande företag…. Frågan blir då – hur skall vi politiker kunna skapa vinstrika företag i Grästorps kommun?

Hela frågan är absurd. Det är inte en kommunal kompetens att skapa vinstrika företag i kommunen. När vi sätter ett mål så måste vi veta att det är möjligt att vi med våra medel kan uppnå målet och vi måste också tidssätta detta dvs att vi år 2021 skall ha vinstrika och växande företag och dessutom – mycket viktigt – det måste finnas en korrelation mellan våra insatser och effekten. Det kan inte vara den generella utvecklingen som ger effekten – då blir det fel. Hur skall revisionen kunna göra sitt jobb med dessa typer av rent felaktiga mål?

Jag fortsätter med tveksamheter:

Kontinuerlig ökning av kommuninnevånarna.  Från vilken annan kommun skall vi ta kommuninnevånare? Om vi börjar marknadsföra oss i syfte att ta kommuninnevånare från våra grannkommuner tror du inte att dessa kommuner kommer att satsa pengar på att marknadsföra sig så att de inte tappar kommuninnevånare till oss och kanske de rent av vill ta kommuninnevånare från oss. Detta är ett moment 22. Till slut så kommer alla kommuner att satsa stora resurser på att marknadsföra sig. Vad innebär detta? Självklart att äldreomsorg, handikappade, skola m.fl. får mindre pengar och att vi anställer marknadsförare istället för personal inom äldreomsorgen och betalar reklambyråer stora pengar som vi skulle ha kunnat använda för våra handikappade och de som har det svårt i kommunen.

Att skapa en välhållen kommun med bra service kan givetvis ge positiva effekter både på människor som har funderat på att flytta till kommunen men även på att behålla innevånare i kommunen. Låt oss då fokusera på detta i tydliga mål. Centrummiljö, god service i våra verksamheter etc.

Vi ger förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv i alla åldrar.  Enligt SOM Institutet är detta lika med ett lyckligt liv. Vi skall då ger förutsättningar för våra kommuninnevånare att få ett lyckligt liv. Problemet med detta mål är att det finns klara undersökningar på vad som ger oss ett lyckligt liv och då är det många variabler som spelar in bl.a Kön, Yrkesklass, Utbildningsnivå, Hushållsinkomst, Ålder, Personlighetsdrag, mm. Det är således något som vi politiker inte rår över. Självklart inte. Vad är då meningen ovan? Jo det är floskler – ord utan mening i ett kommunalt målsättnings sammanhang.

Våra medborgare har god folkhälsa.  Här finns det givetvis en hel del att göra när det gäller de fysiska aktiviteterna  och det görs ju också. Även mötesplatser kan ge samvaro och ge välbefinnande men det finns också stora delar av folkhälsan som vi knappast rår över och det är den psykiska hälsan. Rapporterna är många över den psykiska ohälsan hos våra unga – mycket hos unga flickor. Orsakerna är svåra att bedöma men här kan skolan ha en viktig roll men om vi bedömer att det är skolan som kan ha möjlighet att ge bättre psykisk hälsa hos våra unga – skriv det då! Det är ändå viktigt att ha en ödmjuk inställning till ett mycket stort problem och inte slå fast att våra medborgare skall ha god folkhälsa.

Elever som världsmedborgare / kosmopoliter. Jag har tidigare utvecklat detta men det kan vara bra att veta definitionerna. (Från grekiskan kosmos = världen, polites = medborgare).  Enligt wikipedia är Kosmopolitism, ”världsmedborgarskap, världsmedborgaranda”, är åsikten att hela mänskligheten bör betraktas som ett samfund av lika berättigade medborgare utan hänsyn till skiljaktigheter i ras, nationalitet och religion.

Som liberal har jag givetvis inget emot att människor utvecklas till världsmedborgare och det är en utveckling som absolut kan vara önskvärd.  Att den skulle kunna undervisas fram är något revolutionerande och insikterna som krävs av en kosmopolit kräver nog att man också vistas eller har vistats i många länder

Inriktningsdokumentet måste göras tydligt och begrepp förklaras. Vad menar vi med:

 • Välkomnande miljöer
 • Värdeskapande
 • Välmående företag
 • Meningsfullt liv
 • Världsmedborgare
 • God och nära service

När detta är gjort vill jag att följande gäller:

•Ett krav från mig är att innan man börjar arbeta mot en definierad inriktning så skall en processbeskrivning presenteras och redovisas
•Målbeskrivning. Hur har man tänkt arbeta mot en viss inriktning?
•Personer, vilka skall jobba med målet?
•Tidsintervall, när kan vi utvärdera resultatet?
•Mätstationer (tidpunkter)
•Uppföljning
•Justeringar som krävs av aktiviteter etc

 

Dag Hardyson, Liberalerna Grästorp

Ett starkare EU behövs nu mer än tidigare

EU debatten i Sverige känns märklig.  Många verkar friskriva sig från vad som händer i världen och se EU frågan som något tämligen oviktigt för oss i Sverige. Sanningen är givetvis att EU valet är mycket viktigt och det är nu dags att vara positiv till ett mycket starkare EU – absolut långt ifrån något ”lagom” EU. Ryssland/Putin, Kina/Xi Jinping och USA/Trump styr och ställer i världen, hotar och  påverkar oss med militära hot och handels krig.  EU har mer än 510 miljoner innevånare ( att jämföra med USA 330 miljoner) och en ekonomi större än både Rysslands och USA:s. EU:s länder är tillsammans  en stor spelare på världsmarknaden och med ett större och starkare EU så skapar vi bättre förutsättningar för alla medlemsländer inklusive Sverige. Låt oss då jobba ännu mer tillsammans.

Trots alla globala utmaningar som vi står inför typ brottslighet, klimathot, migration etc så finns det många politiker som förespråkar ett mindre EU, ett mer lagom EU.  Det blir någon form av tvärsom politik. Vi Liberaler häpnar inför dessa åsikter och ställningstaganden.

Med en global och gränsöverskridande brottslighet behöver vi självklart en starkare europeisk polisorganisation (Europol) och poliser som kan agera i samtliga EU:s länder,  ett EU:s FBI. Vi behöver också en gemensam åklagarmyndighet. Vittnesskydd etc.

Skall vi göra något på riktigt för att komma tillrätta med klimathoten så måste vi ha en gemensam klimatpolitik inom EU . Alla EU länder måste ta ansvar för sina koldioxidutsläpp. Det mest effektiva draget är att införa en koldioxidskatt, givetvis. Det vill vi Liberaler eftersom det skulle ge en verklig effekt och det är vad som krävs.

Den svenska kronan gör ingen glad. Varken exportindustrin eller svenska turister eller bilister som  måste tanka sin bil för att komma till jobbet ser den låga kronkursen som positiv. Det har varit dåligt länge nu. En liten och öppen ekonomi som Sveriges är beroende av omvärlden, stabilitet och konkurrenskraft. Vi vill att Sverige går in i Eurosamarbetet senast 2022 och då även går med i eurozonens bankunion. Vi behöver Euro:n.

EU:s sociala pelare – här var vi Liberaler det enda borgerliga parti som sa JA till kommissionens förslag om att införa en social pelare. Vi tycker att det är rimligt att det finns minimistandarder för sociala rättigheter i alla EU:s länder. Pelaren skall vara en påtryckning för att få medlemsländerna att genomföra nödvändiga reformer. Varje år skall reform behovet utredas för varje land – följa upp och ge tydliga rekommendationer.  Att det finns partier och politiker som ifrågasätter behovet av denna pelare känns problematiskt.

Vi Liberaler säger JA till ett starkare Europa och till mer samarbete mellan våra EU länder.

För Liberalerna Grästorp

Dag Hardyson

Arena Skubbet – hot och möjlighet

Liberalerna i Grästorp har noga försökt att följa de olika turerna runt Arena Skubbet och vi har här på Gtorp.se redovisat hur vi ser på bl.a. ekonomin runt projektet och vad vi såg skulle komma när det gäller kraven från SERNEKE group AB för att de skall gå in i projektet.

Nu har Kent Larsson utvecklat sin syn på projektet och devis även hur han ser på framtiden för Grästorps kommun och det kan då vara lämpligt att vi på nytt kommenterar hur vi ser på hot och möjligheter med ett eventuellt projekt som Arena Skubbet.  Eftersom Kent Larsson sveper över ett tämligen stort område i sitt svar på inneliggande interpellation så måste vårt ställningstagande också ta en bredare utgångspunkt.

Höjd kommunalskatt på grund av ökade kostnader i kommunerna

Tidigare var det främst den snabba förändringen  i demografin och då ökningen av antalet äldre personer i kommunerna och deras vårdbehov som utgjorde grunden för ett behov av skattehöjningar i kommunerna. Idag är det den snabba befolkningsökningen som än mer kräver stora insatser i många kommuner. 10 miljoner innevånare 2017 och 11 miljoner redan 2026. Befolkningen ökar mycket snabbt. Det ställer stora krav på många kommuner dock sannolikt inte på en kommun som Grästorp. Trots många satsningar, nya bostadsområden,  bra kommunal service, bra näringslivspolicy och tämligen genomgående bra upplevelser av den kommunala servicen från våra kommuninnevånare så minskar vi vårt innevånarantal. Detta är ett problem som vi inom Liberalerna anser inte har analyserats tillräckligt.

Kommunsammanslagningar kan lösa en del problem

Givetvis samarbetar kommuner inom olika områden och med snabb digitalisering och effektivisering kan små kommuner klara de påfrestningar som vi vet kommer framöver. Det är ändå orimligt att Sverige har en så stor andel småkommuner där de ökande kostnaderna får bäras av en liten population. Det är rimligt att vi ser över hur kommunerna i Sverige skall se ut och vilket innevånarantal som minst måste finnas för att ge rimlig kommunal skatt och service.  Det är sannolikt troligt att en kommunreform kommer för att lösa de stora obalanserna som finns mellan små och stora kommuner och kommuner i landsbygd och storstäder etc.

Hot om ökade kommunala kostnader legitimerar en satsningen på Arena Skubbet?

Ökade kommunala intäkter kräver större kommunala intäkter – kommunalskatt, avgifter och utjämning.  För att Arena Skubbet skulle ge intäkter till kommunen krävs att det flyttar in personer till kommunen som betalar kommunalskatt här. Är detta något som är på något sätt självklart? Nej – inte alls.  Det borde vi som grästorpare veta eftersom vi är en av Sveriges stora utpendlarkommuner i förhållande till vår storlek. Det går utmärkt att pendla till ett jobb. Dessutom så är själva rörligheten helt avgörande för att det överhuvudtaget skall komma besökare till Arena Skubbet

Nu skall inte Grästorps kommun vara delägare i tunnelprojektet men de kontrakt som måste upprättas mellan kommunen och SERNEKE group AB kommer att faktiskt innebära rena bidrag från kommunen till SERNEKE eftersom de byggnader som kommunen har behov av och som SERNEKE skall bygga och kommunen skall hyra kan byggas billigare om kommunen själv bygger byggnaderna ifråga. Detta är vidimerat av bl.a. kommunens ekonomichef.

De ökade kostnaderna som vi inom Liberalerna upplever delvis är ett förtäckt bidrag till SERNEKE kommer att kräva en kommunalskattehöjning.  Detta blir då en paradox att den satsning som skall ge oss lägre eller en mer begränsad kommunalskattehöjning enligt teorin faktiskt ger en rejäl och tämligen omedelbart skattehöjning.

Kommer då skattehöjningen att ge oss fler kommuninnevånare som bidrar med större skattekraft till kommunen? Hittills har vi trots ansträngningar inte lyckats vända den nedåtgående trenden. Är Arena Skubbet satsningen som nu kommer att vända trenden? Detta bedömer vi vara högst osäkert och vi menar att en satsning så som planerna är innebär att politiker spelar med kommuninnevånarnas pengar.

Kommunal kompetens

Det kan formellt vara så att satsningen på Arena Skubbet godtas juridiskt som ett projekt som ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. Bortsett från juridiken så finns det många, däribland vi Liberaler, som menar att det tycks märkligt att en kommun med en av Sveriges största fritidssektorer per capita skulle satsa på ytterligare ett fritidsområde men nu på ett område som inte innefattar sport som kommuninnevånarna utövar eller i någon högre grad utövar. Vi jobbar således för att skapa anläggningar för andra inresande personer – inte primärt för våra egna kommuninnevånare.  Att ta en skattehöjning för att vi skall gynna andra än oss själva känns märkligt.

Positiva till nästan alla företag som vill satsa i kommunen

Vi Liberaler står givetvis nära det fria företagandet och vi gör inga bedömningar av vilken typ av företag som vill etablera sig i kommunen.  Skulle något företag vilja bygga lagerhallar, industrilokaler, serverhallar eller etablera andra typer av företag inklusive företag som satsar på sportanläggningar typ SERNEKE så hälsar vi dem välkomna.  Grunden är ändå att etableringar skall grunda sig på affärsmässiga villkor och att inte kräva kommunala insatser som i sin tur kräver skattehöjningar för att gå runt.

Kommuner är unika

SERNEKE vill ha 15 miljoner under 10 år för att satsa på Arena Skubbet  om vi förstått Kent Larsson korrekt dvs 150 miljoner kronor. Kommunens del skulle vara 7 miljoner dvs 70 miljoner. Kommunen letar efter andra som kan gå in med resterande 80 miljoner.

Kommuner är säkra partners eftersom de har beskattningsrätten och pengar från en kommun är en trygghet till skillnad mot företag som kan komma på obestånd och gå i konkurs.  Vi har svårt att se att det går att ge den tryggheten i kontrakt för andra intressenter än den som kommunen kan ge så vi befarar att det kommer att gå mot ytterligare behov av kommunala insatser.

Ingen skattehöjning för Arena Skubbet

Från Liberalt håll ser vi gärna att Arena Skubbet blir verklighet. Ekonomiskt är det absolut ett vågspel och vi ”gamblar” inte med skattebetalarnas pengar.  Om en skattehöjning är en förutsättning för Arena Skubbet så är det Liberala svaret NEJ

 

För Liberalerna // Dag Hardyson

 

Äntligen – årsmöte hos Liberalerna Grästorp

Årsmötet för Liberalerna Grästorp äger rum 2019-05-03 kl. 18:30 hemma hos hedersordförande Gudrun Alfredsson,  Johanneberg.

Dagordning har tidigare publicerats. På årsmötet bjuds enklare förtäring.

Efter årsmötet kommer allmänpolitiska diskussioner att vidta på sedvanligt sätt.

Väl mött / ordf. Dag Hardyson

 

Inställt årsmöte

 

Då flera av Liberalernas nyckelpersoner inte är tillgängliga för årsmöte den 1 mars av olika orsaker väljer styrelsen att skjuta upp årsmötet ca 1 månad och återkommer men ny tid om ca 3 veckor.

 

Årsmöte Liberalerna Grästorp

Nu väntar det Liberala årsmötet 1 mars och det kommer att äga rum kl. 19:00 hos Katharina Larsson. Vi bjuder på förtäring. Efter att vi avslutat årsmötet och gjort de formella valen och redovisningarna blir det en sedvanlig allmänpolitisk diskussion.

Har du frågor om årsmötet så kan du kontakta Dag på 0707343035

 

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2018
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2019
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av representant till Vuxenskolans årsstämma
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Efter att årsmötet avslutats kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

 

Skattehöjning i Grästorp

Arena Skubbet (vidare AS) kommer att kräva skattehöjning i Grästorp
Jag gör här en reflektion av det läge som jag menar måste komma om kommunledningen driver AS vidare.  Observera att det är mina egna reflektioner som grundas dels på vad som angetts i skrivelser, dels vad kommunalrådet Kent Larsson (vidare KL) angett och dels vad övriga politiker i Grästorp sagt.
Eftersom det inte finns några beslut om någonting avseende AS så blir min redogörelse till viss del slutsatser av vad som KL informerade mig och övriga i Kommunstyrelsen (vidare KS) om vid KS möte den 17 december samt den tjänsteskrivelse som ekonomichefen Sven Karlsson och samhällsbyggnadschefen Johans Skoglund skrivit avseende att ta fram underlag för betalning och finansiering av kommunens delar inom ramen för AS.
Om jag börjar med den stora faran med AS så är det skattehöjningen som jag menar måste komma om kommunen driver AS frågan mot ett ”förverkligande”. Jag pressade på i KS och KL sa då utan att darra på manschetten att en skattehöjning absolut var i tänkbar.  Jag börjar från början och tar det steg för steg.
Till mötet fanns en skrivelse från Sven Karlsson och Johan Skoglund som har titeln ”Aktivitetscenter Arena Skubbet” och som är ställd till KS. Skrivelsen har framtagits eftersom förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram underlag på finansiering av kommunens delar av AS. (jag bilägger skrivelsen)  Vilka delar är då detta?
Total investeringskostnad 700 miljoner
Totalt ligger AS kostnad på 640 mkr och i dessa 640 mkr finns 29 mkr som avser idrottshallen (kommunal del) härutöver har KL diskuterat med Ola Serneke (vidare OS) om möjligheten att lägga till en Räddningsstation på AS området med byggkostnad om 29 mkr och att teknisk verksamhet skulle kunna flytta till området med en byggkostnad om 30 mkr. Totalt skulle det vara kommunala verksamheter som skulle hyra lokaler av OS för drygt 7 mkr om året och OS skulle då få bygga kommunala byggnader till ett värde av 87 946 000 kr. Den totala investeringskostnaden för AS blir då 700 mkr. Hänger ni med?
Vad är problemet med detta? Enligt skrivelsen som vår ekonomichef och samhällsbyggnadschef lämnat in så är hyr alternativet väsentligt dyrare än om kommunen själv hade byggt samma fastigheter. Dessutom så hade kommunen inte byggt alla tre byggnaderna samtidigt utan tagit dem i etapper vilket hade spridit ut kostnaderna. Om OS bygger så gör han det på en gång och vi får kostnader för alla tre direkt som hyreskostnader. Oavsett om vi gör det direkt via OS eller bygger själva och tvingas beakta avskrivningar och räntekostnader själva så klarar inte kommunens ekonom i av detta. Det bedömde jag att alla var helt klara över. Här finns ingen skiljaktig mening som jag uppfattat det hela.
Så – om vi får kostnader som vi inte har resurser till så återstår tre alternativ (som alltid) att öka intäkterna, minska kostnaderna eller en mix av dessa två. Jag gjorde klart att vi från Liberalt håll inte kan tänka oss att minska i verksamheterna (för de äldre, de handikappade och de yngre (skolan). Här uppfattade jag att S uttryckte samma uppfattning och jag uppfattade även att C hade samma inställning. Då riktade jag mig mot KL och sa att i så fall så återstår bara – en skattehöjning sa KL direkt och tog över vad jag skulle ha sagt. Så jag sa till KL – tänkte väl att du skulle nämna detta till slut – en skattehöjning!!! Det är ju fullständigt uppenbart att det är det som återstår.  Under de förutsättningar som presenterats är det heller inte på något sätt märkligt.
Inga intäkter förrän folk flyttar till Grästorp
Även om AS skulle bli verklighet och en framgång så får vi ju inga intäkter av AS förrän människor börjar flytta in till kommunen. Vi får ju inget av de intäkter som AS drar in utan kommunens möjligheter till bättre ekonomi ligger i att det flyttar in folk till kommunen. Jag tog upp detta och KL höll med – han menade att detta var problemet dvs skillnaden i tid mellan kostnader och intäkter. Nu följde en diskussion om huruvida en kommun kan ta chanser och KL hänvisade till  företagare som satsar utan att veta resultatet och utan garantier på att få full täckning av sina kostnader men där satsningar idag är en succe.  Jag argumenterade givetvis emot detta resonemang eftersom en kommun  inte är ett privat företag och att vi har helt andra grunder och uppdrag än en privat aktör. Vi kan inte gambla med innevånarnas skattemedel.
Inkomstberäkningar grundade på önsketänkande 
Jens Persson invände att han bott i Grästorp sedan början av 80 talet och då hade kommunen 6 200 innevånare sedan har det bara gått utför och  om jag uppfattade honom rätt så är det ett önsketänkande att ställa i utsikt att Grästorp på kort tid skulle kunna komma upp till 6 200 personer igen. Tobias Leverin ville ha en inkomst beräkning utifrån att vi faktiskt skulle kunna komma upp i 6 200 personer. Jag invände att just så här går det till då man försöker hitta argument för att få något osäkert att bli attraktivt – man räknar om inkomsten utifrån tänkta nya glada antaganden.
Som en avslutning så tackade KL för mycket bra diskussioner och han förklarade att han givetvis hade reflekterat omkring allt vad vi sagt och invänt men han menade att det är svårt att inte försöka fånga en satsning från OS på 640 mkr till kommunen.  Här har givetvis KL mitt och Liberalernas stöd, vi ser gärna industisatsningar eller andra typer av affärssatsningar i Grästorp men frågan är om sådana är förknippade med kommunala insatser och vad det skulle kosta kommuninnevånarna.
Serneke kommer att kräva mer – mycket mer
Om jag skall reflektera omkring de 640 miljoner som OS skulle satsa i Grästorp så är det mycket lätt att första att även om OS skulle få bygga tre kommunala anläggningar och få in hyra av kommunen för dessa så räcker det inte alls för att säkra en investering på 640 miljoner.  Självklart kommer OS att kräva mer av kommunen när han återkommer – för det skall OS göra efter att företaget kalkylerat.
Juridisk kompetens
Jag tog  också upp frågan om juridisk kompetens i kommunen för att överhuvudtaget kunna bedöma de avtal som OS säkert kommer att presentera, avtals och kontrakts skrivningar etc. Här angav kommundirektören att man inte har den kompetensen idag och det är självklart att det i ett sådant läge måste köpas in sådan kompetens. Kommunen kommer att söka mer pengar från Leader för att kunna jobba vidare med AS. Inga skattemedel skall gå till detta – säger KL.
Visioner för kommunen är i grunden bra
Avslutningsvis vill jag ange att det inte är felaktigt att ha visioner för sin kommun och så länge externa projekt inte kostar kommuninnevånarna något så är det givetvis inte fel att fundera över framtiden och vad som kan göras för att stärka kommunen.  Hittills har de större kostnaderna för projektet tagits av Leader och AV Sparbank och det är intressenterna i dessa organisationer som får bedöma om deras satsningar är försvarbara.
Liberalerna bevakar ArenaSkubbet
Från Liberalt håll så bevakar vi projektet AS och vi kommer inte att godta försämringar i verksamheterna för de omsorgsbehövande eller förskole- eller skolelever och vi tänker inte acceptera någon skattehöjning för att finansiera en skidtunnel anläggning.
Skattehöjningar generellt
Skattehöjningar för att säkra kvalitén i verksamheterna är vi heller inte för eftersom det är prioriteringsfrågor som först måste klaras ut.  Om S säger att man behöver en skattehöjning för att säkra kvalitén inom äldreomsorgen så är givetvis frågan – jo men prioriterar ni inte äldreomsorgen då? För om man prioriterar en verksamhet så lägger man ju först budgetmedlen i denna verksamhet därefter får andra verksamheter del av budgetmedlen.  Argumentet att ta en skattehöjning för t.ex. äldreomsorgen är därmed felaktigt om man prioriterar äldreomsorgen.
Från Liberalt håll kommer alltid omsorgsbehövande och barn/ungdomar i skola att få de medel de behöver – andra verksamheter kan i budgetprocessen få minskade resurser om det är ett krav för att säkra kvalitén inom omsorg och skola.
Dag Hardyson

Centrumutveckling Torget

Ett torg för alla att mötas och trivas på

Ett dött torg är ett samhälle i sorg brukar man säga. Riktigt så illa är det inte i Grästorp men vi Liberaler vill göra mycket mer av vårt torg och vi vill sätta fart på centrumutvecklingen.

Vi vill skapa en torgmiljö för alla. En plats att mötas och trivas på. Vattenkonst och eventuell vattenspegel är en del men också en plats för de mindre barnen att leka på och ett ställe för föräldrar att träffas på. Vi vill ha ett enhetligt sammanhållet torg utan biltrafik. Vi vill stänga Oskarsgatan som idag delar torget.  Genom att stänga gatan får vi en helt annan yta att använda för att skapa ett fantastiskt torg

Vi bedömer också att vi kan kombinera ett vattenspel med en riktigt kreativ, säker och rolig lekplats för de minsta barnen.

Se filmen från invigningen av vattenkonsten på Storängstorget i Stockholm

Vatten som sprutar brukar barn gilla.  Ett riktigt lekland kombinerat med vattenkonst – det tror vi på.

Lekplatser utvecklas över hela Europa. De skall vara kreativa, unika och lekfulla. Givetvis måste de också vara säkra och det är här som utmaningen finns. Lag och regelkraven är hårda och måste absolut följas såsom fallunderlag etc men det finns många lekplatser som utvecklats med beaktande av kraven så – det är inte en omöjlig uppgift.

Efter att ha cyklat över stora delar av Europa i 12 år så vet jag att nästan varje samhälle har en lekplats centralt eller någorlunda centralt placerad. (reflektion av Dag Hardyson)Min slutsats är att man prioriterar detta och det tycker vi Liberaler i Grästorp att vi också skall göra i vår kommun.

 

Arena Skubbet

Liberalerna var tidigt ute med ett förtydligande och ställningstagande när det gäller projektet Arena Skubbet. ( 2017-12-06). Vi vet att det är lätt att ett projekt utvecklas successivt och att politiker under resans gång tar olika mindre beslut i ärendet men som efterhand blir svåra att backa ifrån. Vi bedömer att just detta inträffade i Vara kommun då projektet med Vara Horse Arena var i fokus för ett antal år sedan. Därför är det viktigt att vara tydlig med en grundsyn på projektet.

Vår skrivelse till kommunstyrelsens – Informations och diskussionsärende Dnr 78/2017

Saken: förstudie aktivitetscenter med inomhus skidanläggning i Grästorp – Projekt Arens Skubbet

Förtydligande av ståndpunkter: Jag och Liberalerna i Grästorp vill skriftligt förtydliga våra inställningar till projektet med hänsyn till att det är fråga om ett projekt som kan utmynna i mycket stora resurser generellt varav vissa kan bli kommunala, mycket stora markområden kan komma att nyttjas och många juridiska frågor som skall hanteras samt inte minst frågan om den kommunala kompetensen och lämpligheten i att driva projekt av denna typ.

Kommunal kompetens

Vi utgår ifrån att syftet, det strategiska målet, med projektet är att få folk att flytta till Grästorp dvs att öka innevånarantalet. Det är ett syfte som kan accepteras från den kommunala kompetensens synvinkel.  Det skulle också kunna vara en kommunal angelägenhet att kommunen engagerar sig för att få till stånd en anläggning i syfte att tillgodose behov hos kommuninnevånarna som svarar mot, förenings- och fritidsliv och/eller ungdoms- och handikappidrott.  Detta senare syfte menar vi inom Liberalerna inte rimligen kan gälla i Grästorp med hänsyn till det stora föreningslivet och fritids/idrottsliv som redan finns på orten.  Även ett syfte som matchar behov av ökat näringsliv och/eller turism kan godtas.

Godtar förstudie men kräver en projektredovisning för samtliga kostnader

Vi godtar att en förstudie görs på så sätt som nu gäller och med en ekonomisk ram kopplad till de EU medel som tilldelats. Vi utgår ifrån att förstudien och samtliga kostnader som läggs på projektet Arena Skubbet projektredovisas och att den tid som läggs ner på projektet från våra tjänstemän tidsredovisas på projektet ifråga. En öppen redovisning.

Lämplighetsprövning

En stor politisk fråga är alltid lämplighetsbedömningen. Att ett projekt kan motiveras på visst sätt och kan klara en laglighetsprövning innebär inte att frågan om lämplighet får mindre dignitet. Vi politiker måste givetvis pröva om de insatser som vi gör kan motiveras av det utfall som är rimligt och troligt utifrån projektet beskrivning. I grunden anser vi att de kommunala projekten skall rikta sig mer direkt mot de egna kommuninnevånarna och deras behov. När det gäller frågan om en skidtunnel så menar vi att det i dagsläget inte finns en större skidkultur bland kommuninnevånarna som en skidtunnel skulle matcha. En skidtunnel vänder sig så gott som helt mot en kundgrupp utanför kommunen. Sedan kommer givetvis en ny attraktion att ge en initial uppgång i skidintresset men Grästorp är mycket väl utrustat på anläggningar för allehanda fritidsintressen så där blir konkurrensen stor. Så – det är en politisk lämplighetsfråga om vi kan motivera insatser som i första hand vänder sig mot personer utanför kommunen? Vi menar att det redan nu står klart att den kommunala insatsen inte står i proportion till den andel av kommunens innevånare som kan förväntas utnyttja skidanläggningen.  Ändå – syftet kan vara att öka innevånarantalet och det är där slutligen lämplighetsfrågan ligger.

Inom Liberalerna har vi gjort en riskbedömning av projektet och kommit fram till att sannolikheten för att projektet kommer att genomföras är mycket liten av flera skäl.

1.       350 miljoner kronor vittnar om en mycket stor investering även om beloppen delas upp på flera finansiärer. Att det finns entreprenörer som är villiga att bygga och driva anläggningen utgår vi från som en självklarhet – det är vanlig affärsverksamhet. Det är finansieringen som givetvis är ”problemet”.  Även om det inte är en riktigt relevant jämförelse så ger det ändå proportion när man tittar på AV Sparbank i Grästorp.  Åse och Viste Sparbanks hela egna kapital 2015 var 378 miljoner kronor och matchande en affärsvolym på 5,1 miljarder kronor.  En finansiär (om en enda eller ett fåtal) behöver vara av mycket speciell karaktär och det är få som kan matcha insatser på de belopp det här är fråga om.

2.       Tekniken – det sker stora steg i utvecklingen av material för inkapsling av ytor och med en sannolik avskrivningstid av minst 30 år så blir investeringen mycket riskfylld. Tekniksprång kommer sannolikt att ske inom detta område.

3.       Grästorp har ingen skidkultur.  Som angetts tidigare saknas skidkulturen i Grästorp och vi bedömer att detta inte är en oväsentlig fråga eftersom det ofta krävs många eldsjälar i alla projekt.

4.       Avstånd. Man kan tycka att Grästorp ligger ”mitt i” men utan en egen massa av utövare så måste nästan hela kundgruppen komma utifrån – pendla in till Grästorp.  Från Göteborg 20 mil tur och retur per besök. Inte heller detta talar för Grästorp som ett nav i skidåkning inomhus.

Avslutningsvis så godtar vi förstudien men vi är inte villiga att tillföra ytterligare kommunala resurser så som läget är presenterat. Sannolikheten för att projektet kommer att resultera i en färdig arena bedömer vi vara mycket liten och då måste vi prioritera mer kommunnära projekt och insatser.

Grästorp 2017-12-06

Dag Hardyson. Liberalerna Grästorp

 

 

Oppositionsråd kräver opposition

Liberalerna genom Dag Hardyson framförde och yrkade att uppdraget – oppositionsråd – tas bort och en majoritet av kommunstyrelse och fullmäktige anslöt sig till förslaget/yrkandet.

Bakgrunden till yrkandet om att ta bort oppositionsrådet har sin grund i det faktum att vi och många andra aldrig märkt att det förekommer en opposition. Att betala stora pengar för en funktion som inte levererar någonting ligger inte i linje med vår uppfattning om hur man driver en kommun ens utifrån en politisk synvinkel.

Vi är inte kategoriskt negativa till att införa ett uppdrag som oppositionsråd  men i en liten kommun, en av landets minsta, blir, enligt vår uppfattning, ett oppositionsråd som inte fyller en funktion bara en kostnad som motsvarar en resurs som kan användas på ett bättre sätt.

 

 

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2022 Gtorp

Tema av Anders NorenUpp ↑