Liberalerna i Grästorp har med stor förvåning noterat att kommunens investeringsbudget är helt orealistisk och dessutom rejält vidlyftig vilket vi anser att revisionsfirman E&Y:s rapport – ”Granskning av långsiktig ekonomisk planering” visar. Om kommunen bl.a genomför de angivna investeringarna så måste kommunen kraftigt effektivisera i den kommunala verksamheten alternativt höja kommunalskatten med ytterligare 2 kronor redan 2031. Detta anser vi vara fullständigt orealistiskt. Dessutom är de angivna beloppen för investeringarna inte trovärdiga. De investeringar som angetts blir därför vilseledande. Kommunen måste prioritera och visa en prioriteringsordning bland investeringarna.

I investeringsbudgeten finns t.ex sammanlagt budgeterat 77 mkr 2023-2025 för ny räddningsstation, nytt kommunförråd samt utveckling av konserthuset. Är dessa nödvändiga investeringar med hänvisning till E&Y’s ovan nämnda rapport där det bl a framkommer att samtliga institut som gör bedömningar om framtida ekonomiska utvecklingar förutspår att vi är på väg mot en lågkonjunktur. I samband med detta är räntorna och inflationen för tillfället på höga nivåer. Om kommunen inte kan finansiera dessa byggen med egna medel så innebär det lån och därtill höga räntor. I rapporten framgår följande ”Statens offentliga utredningar lämnade i september sitt betänkande av utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (SOU 2021:75). Det är enligt betänkandet utredarens förslag att kommunal och regional sektor i större utsträckning ska beakta ekonomisk långsiktighet. Utredaren föreslår införandet av så kallat ”god kommunal hushållning”. Detta innebär att kommuner och regioner ska förvalta sin ekonomi så att den uppnår en betryggande säkerhet och långsiktigt ekonomisk hållbarhet.”

Rapportens slutsatser är bl a följande: I och med att den ekonomiska utvecklingen fram till 2031 är negativ och att underskott antas uppstå står kommunen inför anpassningsbehov i form av sänkta kostnader alternativt höjda intäkter redan 2023 om fullmäktiges målsättning ska uppnås. Totalt sett prognosticeras kommunen att behöva genomföra anpassningar motsvarande 6,6 procent fram till 2031. Om kommunen inte genomför kostnadseffektiviserande eller besparingar i syfte att uppnå fullmäktiges balansresultatkrav så skulle skattesatsen 2031 ha behövt uppgå till 23,97 skattekrona för att uppnå fullmäktiges mål (att jämföra med kommunens nuvarande skattesats på 21,99.) Grästorp kommer i så fall att räknas in i Sveriges topplista av högskattekommuner. Att då få nya invånare till Grästorp (som är ett av kommunens mål) blir mycket svårt.

Kommunen aviserar redan efter april en årsprognos med ett underskott på -3,9 mkr där samhällsbyggnadsverksamheten prognostiserar ett underskott på -2,3 mkr, socialverksamhet ett underskott på -2,6 mkr och finansiella kostnader på -3,5 mkr. Totalt -9,4 mkr. Däremot prognostiseras skatter och bidrag ge ett överskott mot budget på totalt + 5,5 mkr. Därtill aviserar den sociala verksamheten att man har fått ett nytt ärende som kommer att kosta mycket pengar och att utredning pågår av ärendet. Detta är inte medräknat i årsprognosen.

Liberala gruppen Grästorp