EU samarbetet berikar medlemsländerna

Eftersom jag (Dag Hardyson, ordförande Liberalerna Grästorp) har jobbat under många år inom Skatteverket och representerat Skatteverket i flera olika internationella samarbeten bl.a. EU samarbeten så vet jag hur viktiga dessa samarbeten är. Eftersom jag också vet att det finns många som är skeptiska till EU och dess institutioner och samarbeten så skall jag försöka förklara konkret vilka vinsterna är utifrån mitt perspektiv men jag gissar att många andra som jobbar inom olika EU projekt har samma erfarenheter. Jag har jobbat inom EU projekten TAFEIC (Tools Agaist Financial and Economic Internet Crime) , ATCC (Activity Team on Cloud Computing) och olika arrangemang under Fiscalis samt EU:s Twinning projekt med Albanien. Andra internationella samarbeten som jag jobbat för är: OECD, IOTA, Nordisk Agenda och Finansdepartementets tidigare hjälp till Ryssland.

Konkreta vinster och erfarenheter

Jag kan lugnt säga att samarbetena genomgående har gett både erfarenheter och konkreta vinster endera i form av uppgifter som påvisat skatteundandragande eller metodiker som effektiviserar arbetet. Det säger sig självt att om 28 medlemsländer samarbetar så kommer man att slippa uppfinna hjulet många gånger.

För att konkret visa hur ett EU projekt kan leverera konkreta resultat är TAFEIC projektet ett bra exempel där jag satt i projektets styrelse. Projektet flaggades upp stort av bl.a. Nederländernas generaldirektör Hans Blokpoel och intervjun med honom om EU projektet finns på YouTube.

 

Uppdrag. EU gav projektet i uppdrag att utveckla metoder och verktyg för permanent sökning, övervakning och analys av misstänkta aktiviteter på Internet. Till projektet kopplades jurister för de legala frågorna som kommer att uppstå. Revisionsgrupper i varje deltagarland för att utvärdera de verktyg som byggs och två privata företag som bygger verktygen

Tre länder ( Nederländerna, Sverige och Belgien)och två privata företag (Parabots och Sentient) jobbade tillsammans för att skapa verktyg att använda i arbetet i samtliga 28 medlemsländer

Projektet levererade många saker men framför allt det verktygs set som man skulle producera.

En web monitor, en site monitor, en spam monitor, ett analysverktyg Data Detective (data mining tool) och en ”browser based user interface for class training” och tillhörande dashboards.

Projektet drevs online från servrar i Den Haag i syfte att testa hur hela verksamheten skulle kunna drivas från molnmiljö.

Vad EU:s 28 medlemsländer fick var testade verktyg (testade i skarp miljö av pilotgrupper). Verktyg som har anpassats för den typ av insamling, övervakning och analys som skatteverk och polismyndigheter har nytta av. Många EU länder, de mindre, har inte resurser att själva utveckla de verktyg de behöver och många gånger har de inte heller kunskaperna om hur kontrollverksamhet kan bedrivas. Träning är också en del av arbetet.

Tre EU länder och två privata företag i förening skapade viktiga verktyg för alla EU:s medlemsländer genom det projekt som kommissionen startade.

Samarbeten i EU projekt och myndigheter kostar pengar och finns löpande bokförda och är därmed lätta att kontrollera men vi har ofta inte möjligheterna att följa upp alla positiva delar som samarbetena genererar. Samtliga EU projekt följs upp men de större effekterna kommer ofta långt senare då projekten har avslutats.