Gtorp

Liberal politik med omdöme i Grästorp

Kategori: Okategoriserade (sida 1 av 3)

Liberalerna nu 5% och ökar

Nu är det full fart som gäller. Ökade med 1,5% sedan senaste mätningen. Liberalerna ett riktigt liberalt parti på den borgerliga sidan.  Att C valt den socialdemokratiska sidan är svårt att förstå. Både SD och KD tycks uppenbarligen ha svårt med att få ett riktigt liberalt parti inom det borgerliga blocket – de är obekväma. Vi kommer att kunna påverka svensk politik på riktigt – ett liberalt borgerligt maktskifte är på väg. NATO medlemskap har vi jobbat för sedan lång tid tillbaka. Att minska beroendet av rysk gas vet alla att vi jobbat för mycket länge. Vem kommer inte ihåg Jan Björklunds tydliga retorik – det är två fel – det första är att det är gas det andra att den är rysk. Vi var tidiga med att se farorna med segregation och gängkriminalitet. Vi har alltid värnat skolan och bildningen – fokus på kunskaper, studiero och höga förväntningar på ALLA elever. Ett är säkert – den som klarar skolan blir inte gängkriminell.

Liberalerna ökar

Johan Pehrson

Liberalerna ökar till 3,4% i SCB:s senaste opinionsundersökning.  Äntligen börjar vi bli bedömda för vårt långsiktiga arbete. Vi har haft rätt om Nato. Rätt om utanförskapet. Rätt om kärnkraften. Och rätt om integrationen. Vi liberaler är partiet för dig som vill se morgondagens politik redan i dag.

Johan Pehrson – vår partiledare –  en medelålders medeklassman från en medelsvensk stad.  Vi fokuserar på människorna i mitten och de som vill vara i mitten. Vi är medelklassens parti.

Bekämpa separatismen

Liberalerna lyfter upp obekväma sanningar till debatt

Påskkravallerna som följde koranbränningar i ett stort antal svenska städer måste bli en brytpunkt för svensk integrationspolitik. Vi såg islamister och gängkriminella kasta sten på polis för att döda. I flera fall tillsammans med mycket unga personer. Ingen kan längre blunda för att det i Sverige finns en mycket kraftigare och mer organiserad rörelse än vad det politiska etablissemanget har förstått. De vill splittra vårt land och undergräva vår gemensamma demokrati. Liberalerna är redo att ta kampen mot dessa separatister.
Kravallerna visar att Socialdemokraternas ensidiga fokus på bidrag göder utanförskap. S försöker, om än tafatt. Samtidigt har de borgerliga partiernas fokus på jobb för integration varit viktigt, men otillräckligt för att nya svenskar ska integreras i vår liberala demokrati.
Många av människorna som har kommit till Sverige har burit med sig icke-demokratiska värderingar och är av åsikten att deras traditioner och religion går före svensk lag. Risken är uppenbar att dessa värderingar har förts vidare till deras barn som är födda här i Sverige. Det går inte att utesluta att detta skapat grund för framväxten av de kriminella gängen i Sverige, rekryteringen till Islamiska Staten och oförmågan att komma till rätta med hederskulturen.
Att separatismen fått fäste i Sverige beror inte på invandring, utan på att Sverige inte förmått att möta denna nya kraft. Det har berott på en bristande insikt om att vår frihet bygger på att det finns gemensamma värderingar, gemensam lagstiftning och ett gemensamt språk. Det är ett sammanhållande kitt som förhindrar framväxten av parallella samhällen.
Enklaver är nu på väg att permanentas i de utsatta områdena där gängkriminella och islamister tar över och i praktiken sätter våra lagar och demokratiska värderingar ur spel. De första och största förlorarna med denna samhällsutveckling är de som bor i utsatta områden och som bara vill leva i frihet. Många har flytt till Sverige, just för att slippa islamism, hederskultur och otrygghet. Men idag hindrar separatister nyanlända i Sverige från att få tillgång till svenska språket, svenska värderingar och att kunna praktisera jämställdhet, personlig frihet och rätten till bildning i en sekulär stat.
Sverige befinner sig idag där Frankrike befann sig för ett antal år sedan. President Emmanuel Macrons liberala regering har offentligt utmanat den islamistiska separatismen i Frankrike och visat en tydlig väg framåt för ett enat Frankrike där man löser integrationsproblemen och håller ihop landet. Det Macron har gjort i Frankrike, genom en ärlig och öppen debatt och konkreta förslag för att bekämpa separatismen, är helt rätt och borde också ha gjorts i Sverige för många år sedan.
Liberalerna har genom åren gått i bräschen och lyft upp obekväma sanningar till debatt. Två konkreta sådana exempel är språktest för medborgarskap och kampen mot hederskulturen. S-regeringen har tyvärr valt att blunda för problemen. De huvudansvariga är separatisterna, men vänstern har varit deras nyttiga idioter. Två mandatperioder har passerat utan att Socialdemokraterna presenterat en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Samhället har förändrats i grunden men Socialdemokraterna vägrar att förändra sin bidragspolitik och gödande av separatistiska krafter med föreningsbidrag.
Att knäcka separatismen kommer att kräva en nationell mobilisering och det kommer inte vara friktionsfritt. Separatisterna vill inte släppa ifrån sig den makt de tillskansat sig.
Därför har vi identifierat fyra huvudområden som vi prioriterar inför ett maktskifte i höst: En skolgång fri från separatistisk påverkan, att bekämpa separatistiska krafter, ta tillbaka makten från separatisterna i utsatta områden och att försvara den svenska jämställdheten. Liberalerna kräver att
en borgerlig regering direkt inleder ett omfattande och långsiktigt arbete med att bekämpa separatismen.
Därför föreslår vi att en borgerlig regering redan dag ett inrättar ett permanent organ i Regeringskansliet med uppdrag att leda arbetet mot separatismen. Det ska knyta till sig experter som vågat uppmärksamma de separatistiska hoten mot vår demokrati och ska bistå regeringen i kampen mot separatisterna.
En avgörande faktor för att kampen mot separatism ska lyckas är att samla det svenska folket bakom idéerna om den svenska demokratin. Svenskheten för oss liberaler bygger på de värderingar som är grundläggande i vårt samhälle såsom yttrandefrihet, jämställdhet, rättsstat, demokrati och fri skolgång.
Att vi lever i en ny tid kräver att svenskheten uppdateras och blir mer inkluderande. Vi måste bryta uppgivenheten och utanförskapet bland barn och unga i utsatta områden. Inget barn föds till stenkastare, gängkriminell eller radikal islamist. Alla barn och unga ska växa upp och känna att de tillhör Sverige. Vi ska välkomna alla människor att känna stolthet över vårt gemensamma samhälle.
Johan Pehrson, partiledare (L)

Årsmöte 25 feb 18:30

Liberalerna Grästorp kallas till årsmöte fredagen den 25:e februari kl 18:30 hos Gudrun Alfredsson, Johanneberg 1

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

5. Fastställande av föredragningslista

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från kommunfullmäktigegruppen

7. Bokslut och revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet

9. Motioner och förslag från styrelsen

10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen

11. Nominering och val intill tiden för nästa ordinarie årsmöte av:

a) ordförande

b) eventuella vice ordförande

c) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen

d) eventuella ersättare i styrelsen

e) en eller flera revisorer och revisorsersättare

f) ombud och ersättare till förbundsmötet

g) ordförande och ledamöter i valberedningen

h) övriga eventuellt förekommande val (nomineringskommitté)

12. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag

13. Årsmötets avslutande

Väl mött

Grästorp 2022-02-10

Dag Hardyson ordförande

November möte hos Grästorps Liberaler

Onsdag den 10 november har Grästorpsliberalerna möte hos hedersordförande och styrelseledamoten Gudrun Alfredsson på Johanneberg. Agendan är lång och innefattar många frågor på såväl riks, regional som lokal politik.

Det Liberala landsmötet äger rum 19-21 november i Linköping och då kommer många viktiga frågor att diskuteras och beslut att tas som kommer att få avgörande betydelse för inte bara partiet utan sannolikt även Sveriges framtid. En viktig fråga har kanaliserats genom den liberala tidskriften NU som ställer frågan i enkät till sina läsare och liberala medlemmar – Vad är Liberalerna för parti? Vad är medlemmarnas bild av partiet, deras vision och önskemål om vart partiet skall gå? Enkäten kommer att ge besked om medlemmarnas prioriteringar inom politiken.

Ikväll kommer Liberalerna i Grästorp att diskutera – Förutsättningar för en liberal kommunlista till valet 2022- Vilka frågor som är viktiga att driva och hur frågorna skall drivas och genom vilka kanaler (VAD och HUR) – Skolan och behovet av mer resurser både när det gäller personal och läromedel, Äldreomsorgen och behoven av trygghet, integritet och värdighet – hur ser läget ut i Grästorp? – Liten kommun med bara en enda tätort – trots detta ändå fler anställda än i många jämförbara kommuner och en politisk organisation som är ifrågasatt av många. Behövs en kommunal översyn av såväl tjänstemannaorganisationen som den politiska organisationen? Ett kommunalt fastighetsbolag och behovet av lägenheter i Grästorp – hur ser de positiva resp. negativa sidorna ut? Det fortsatt bristande underhåller av trottoarer och gator – Gudrun vittnar om faran för äldre som promenerar på farliga och dåligt underhållna trottoarer.

Frågor på riksplanet som kommer att diskuteras är – förortslyftet (kriminalpolitiken, migrations och integrationspolitiken) med fler.

// Dag Hardyson

Årsmöte Liberalerna Grästorp 26 mars 18:30

Länk till mötet erhålls från Dag Hardyson – dag.hardyson@gmail.com

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från kommunfullmäktigegruppen
 7. Bokslut och revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Motioner och förslag från styrelsen
 10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
 11. Nominering och val intill tiden för nästa ordinarie årsmöte av:
 12. a) ordförande
 13. b) eventuella vice ordförande
 14. c) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
 15. d) eventuella ersättare i styrelsen
 16. e) en eller flera revisorer och revisorsersättare
 17. f) ombud och ersättare till förbundsmötet (25 april)
 18. g) ordförande och ledamöter i valberedningen
 19. h) övriga eventuellt förekommande val (nomineringskommitté)
 20. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
 21. Årsmötets avslutande

Väl mött

Grästorp 2021-03-03

Dag Hardyson ordförande

Många anställda i Grästorps kommun

Nya uppgifter finns i Ekonomifakta för 2019 och det ser ut som att antalet anställda i kommunen har ökat ytterligare. För 2019 hade Grästorps kommun 675 personer anställda enligt Ekonomifakta, detta att jämföra med Essunga som hade 575 anställda och Vara som hade 1 475 anställda. Om vi tittar på innevånarantalet och antalet anställda samtidigt så ser det ut så här:

 • Grästorp   5 693 innevånare och 675 kommunanställda (jmftal 0,118567)
 • Essunga   5 654 innevånare och 575 kommunanställda (jmftal 0,101698)
 • Vara   16 024 innevånare och 1 475 kommunanställda (jmftal 0,092049)
 • Om Grästorp hade samma nivå på anställda som Vara kommun haft så skulle vi ha 524 kommunanställda mot dagens 675  (- 151)
 • Om Grästorp haft Essungas nivå så skulle vi ha 578 anställda mot 675 dvs 97 personer färre anställda

Det är säkert så att det går att diskutera Ekonomifaktas uppgifter men jag utgår ifrån att de har ett enhetligt system då de jämför kommunerna. Tittar vi på de kommuner som har ungefär samma antal kommunanställda som vi har i Grästorp så får vi följande lista:

 • Grästorp 675 anställda och 5 693 innevånare
 • Aneby 675 anställda och 6 848 innevånare
 • Storuman 675 anställda 5 852 innevånare
 • Perstorp 625 anställda om 7 492 innevånare

Hur jag än jämför så får jag samma svar utifrån ekonomifakta – Grästorp har väldigt många anställda i förhållade till antalet innevånare.  Lägger man därtill till att Grästorp bara har en enda tätort (Storuman har t.ex. tre tätorter) vilket borde ge klara logistiska besparingar och lättare att ge service etc så kvarstår min uppfattning att Grästorps kommun bör göra en översyn av den kommunala organisationen.

Dag Hardyson, Liberalerna

Äntligen Årsmötet 2019

Hej Liberaler

Samtliga medlemmar har kontaktats om att ha årsmötet trots coronatiderna  på Konserthuset den 4 september (fredag) 18:30. Katharina ordnar så att vi kan ha vårt årsmöte och en efterföljande diskussion med mat och dryck – med de avstånd som krävs. Samtliga medlemmar har också godtagit tid och plats.

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2019
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2019
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av representant till Vuxenskolans årsstämma
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Efter att årsmötet avslutats kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande

Exempel på frågor som kan tänka mig att vi pratar om. Migration/integration, Asylrätten en politisk snuttefilt? Kriminaliteten,  Det fria skolvalet – vad har vi uppnått? Språkkrav i välfärden,  RUT tjänsterna – gör de välfärden bättre? Psykisk ohälsa eller – att må skit har blivit en identitet. Massor av kommunala kommunikatörer – skapar de mer än prat och åter prat?

När det gäller lokal politik och utveckling så vet jag väldigt lite. Ni som vet mer – kan ni ge mig hintar om vad som händer så kan jag förbereda diskussionspunkter om det lokala,

 

Högst smittspridning i Europa

Vi är alltfler personer som inte förstår den svenska corona strategin och inte blev det lättare att förstå efter Agenda från 14 juni där Stefan Löfven intervjuades och svarade på frågor om den svenska strategin.

Även om många i mina nätverk inte är socialdemokrater så finns en respekt för Stefan Löfven som en en bra människa med hjärtat på rätta stället men det räcker inte – massor med människor dör och smittspridningen är störst i Europa enligt Europeiska Smittskyddsmyndigheten (det är fakta).  Jag återger nedan vad flera i mitt nätverk anser och uttalar och jag delar deras uppfattning varför jag kommer att ange kommentarerna som ”vår reflektion”

Antalet döda totalt ökar för Sverige mer än i något annat europeiskt land vecka efter vecka. Den 30:e maj gick vi upp till plats 5 i världen i dödlighet/antal invånare. Sedan dess och även tidigare har vi ökande relativa dödstal i absolut världsklass. Dödskurvan i Sverige går ner långsammast i Europa. Jämfört med de 4 andra nordiska länderna har Sverige nästan 7 gånger fler döda. En vanlig dag har Sverige i mitten av juni har Sverige i snitt mer än 10 gånger så många fall som Norden totalt. Igår inrapporterades 102 fall i Sverige. Övriga  Norden 1 fall.

Stefan Löfven sa på Agenda: Vår strategi är att skydda liv och hälsa.

Vår reflektion: Den svenska strategin har misslyckats. Mängder av oskyldiga människor har dött. Utvecklingen framöver ser riktigt illa ut. Sverige har en mycket uthållig dödskurva period efter period, månad efter månad.

Stefan Löfven: Vi har sett till att sjukvården klarar sig och det tycker jag vi klarat riktigt bra.

Vår reflektion: Sjukvården kämpar för att hålla sig flytande. Personalen är tröttkörd och det ser inte ut att bli bättre, Skyddsutrustning saknas och det har visats stora brister i beredskapen för en pandemi.  Antalet uppskjutna operationer är mycket stort och beräknas fortsatt att öka

Stefan Löfven: Det ser bara ut som att Sverige har sämre siffror. Man kan inte rycka ut en period. Det är för tidigt att säga något. Vi mäter olika mellan länder i rapportering och Sverige mäter rätt. Man måste mäta äpplen och äpplen inte äpplen och päron. Det är för tidigt att dra några definitiva slutsatser.

Vår reflektion: Så här långt har Sverige misslyckats. Strategin har dödat många oskyldiga människor och sårat deras anhöriga. Dessutom har man belastat sjukvården väldigt mycket i onödan. Vid minskad smittspridning hade aldrig problemen med äldreboenden och annat blivit så gigantiska.

Vår slutsats: Stefan Löfven har flera gånger fått frågan vad han har för ansvar. Han har hela tiden hävdat att det är för tidigt att dra definitiva slutsatser. Idag ser det tveklöst ut som att Sverige har misslyckats med sin strategi. Inget tyder i nuläget på att något kommer att ändra sig. Vi hoppas att domen mot Stefan Löfven kommer att bli rättvis.

Dag Hardyson

 

Fattigdom är nog huvudproblemet

Många uttalar åsikter i skenet av BLM (Black Lives Matter) rörelsen.  De flesta (läs alla) känner avsky inför det polisvåld som dödat massor av svarta människor utan att det fått några konsekvenser. Vissa försöker hitta orsaker och kanske lösningar. Vissa provocerar stort som Alexander Bard (tidigare liberal) där han i ett twitterinlägg framför åsikten att – ”om svarta vill att deras liv skall ha betydelse så se till att få ordning på era liv, studera hårt, gå till jobbet,  tjäna egna pengar istället för att vara beroende av bidrag/välfärd, sluta ljuga, komma ut ur fängelser och bli hjältar istället för självutnämnda offer för världen att skratta åt. Det betyder något (min översättning från engelska)”. Han säger vidare att samma sak gäller för vita, gula och röda människor.

För mig är det viktigt att försöka se de verkliga orsakerna bakom olika händelser.  Göteborgs Posten har en mycket intressant gästkolumnist i Malcom Kyeyune som i sin kolumn den 5 juni skriver under rubriken –  Antirasismen döljer USA:s fattigdom.

Kyeyune skriver:  ”Ser man på vilka den amerikanska polisen dödar visar det sig att en majoritet av polisskjutningar sker i fattiga områden, och bland Amerikas fattiga så dör till och med något fler vita personer än svarta; siffrorna för vita är 3,64 per 100 000 invånare mot svartas 3,34. Till det kan tilläggas att de delstater som historiskt varit värst när det gäller polissvåld – delstater såsom Alaska och New Mexico – inte sällan är delstater med mycket låg andel svarta i befolkningen.”

Det tycks som att polisvåldet slår lika hårt mot alla fattiga – svarta som vita. Frågan som nu uppkommer är – varför är den här epidemin av våld mot fattiga så lite diskuterad?

Kyeyune skriver. ” Om fattigdom inte är problemet, då behöver man inte heller göra något åt fattigdomen; om rasism är problemet, då finns det alltid jobb och uppmärksamhet som kan fördelas till antirasister från medelklassen.”

Jag delar Kyeynes uppfattning – det är fattigdomen som är grund problemet. Frågan är istället hur långvarig fattigdomen kan bytas till ett välstånd. Skola, utbildning, plugga hårt är väl åtminstone en del av en lösning.

Dag Hardyson

Äldre inlägg

© 2022 Gtorp

Tema av Anders NorenUpp ↑