Vi liberaler har alltid jobbat hårt för det europeiska samarbetet såväl inom EU men även för EMU Monetära unionen.  Vi vill byta kronan mot euron eller i vart fall ansluter oss till EMU/Euro:n.  Vi blir ständigt fattigare och fattigare på grund av att vi står utanför det monetära samarbetet. Nu är kronan snart rekord svag. Den faller brant mot dollarn och euron. Vår svenska krona är en för liten valuta. Vi betalar mycket och kommer att få betala ännu mycket mer i energipriser etc.  Vi hade rätt när det gäller NATO, vi hade rätt när det gäller kärnkraften och faran för den ryska gasen. Vi har rätt när det gäller Euro:n. En röst på oss liberaler innebär att du kommer att få framtidens politike redan idag dvs efter valet.

Euron används av över 200 miljoner européer. Tillsammans utgör de Sveriges överlägset viktigaste exportmarknad. Ett införande av Euron skulle inte bara underlätta handeln utan även möjliggöra för Sverige att påverka EU:s ekonomi genom att kunna sitta med i Eurogruppen. Europa blir friare och rikare genom mer handel och starkare samarbete.

Den jättelika EU administrationen – vad gäller?

Många retar upp sig på sig på den stora EU administrationen i Bryssel men även i många andra städer i Europa. EU:s ekonomi är större än den amerikanska ekonomin mätt som det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras (BNP). De 28 EU-länderna hade 2016 den näst största andelen av världens varuimport och varuexport. EU:s varuexport uppgick till 15,6 procent av den totala varuhandeln i världen. Sedan 2014 är dock Kinas varuexport större än EU:s (16,1 procent 2014 och 17,0 procent 2016), men EU:s export är ändå större än USA:s (11,8 procent).

Administrationen av själva EU-maskineriet tar knappa sju procent av dagens EU-budget. Resten av pengarna, 93 procent,  går tillbaka till medlemsländerna i form av olika typer av stöd och projekt. Det kallas återflöde.

Att få 28 länder att samarbeta kräver att människor träffas och att mötena organiseras och dokumenteras.  Många myndigheter måste tillsättas. Självklart måste administrationen av EU kosta mycket pengar liksom alla liknande administrationer jmf med den amerikanska. Administration är inte av ondo. Den måste finnas och frågan är inte om den skall finnas eller inte utan hur effektiv den kan göras. Det är viktigt att alla administrationer – både inom kommuner, landsting, myndigheter och internationella organisationer har en effektiv administration – att den kostar pengar – absolut, men den skall inte kosta mer än nödvändigt.

Får vi då ut det vi önskar av EU? Levererar EU det vi vill?

Här finns problem för vi kan inte mäta hur handel, miljö och säkerhet skulle ha sett ut utan det EU samarbete som vi nu har.

Handel. Hur skulle Svensk handeln se ut utan tillgång till EU:s inre marknad? Med en Svensk handel som till 75% går mot Europa så är den frågan mycket intressant.  Är det någon som på allvar tror att Svensk handel skulle klara sig bättre utan EU:s inre marknad?

Brottsbekämpning. Om man på allvar vill bekämpa gränsöverskridande brottslighet måste man erkänna att internationellt samarbete behövs. På europeisk nivå finns ingen mer effektiv form för samarbete än EU. Dessutom utvecklas detta samarbete löpande.  Vi har nu ett direktivet om en europeisk utrednings order som gör det lättare att höra vittnen etc som befinner sig i andra länder.  Vi har också den europeiska arresteringsordern som gör det möjligt att få en person utlämnad från ett land till ett annat för att ställas inför rätta. Med en internationell brottslighet är det självklart att vi behöver samarbeta och utveckla samarbetet på brottsbekämpnings området. Är det någon som på allvar tror att vi skulle ha en effektivare brottsbekämpning utan EU samarbetet?

Miljön.  Att få ner fossil utsläppen globalt är det som ger effekter på miljön. Att  vi i Sverige jobbar hårt för att få ner våra utsläpp är givetvis mycket bra men Sverige släpper ut minst av EU-länderna, (undantaget de riktigt små som inte har stora industrier) Det är framför allt åtgärder på EU-nivå som behövs och då är det samarbetet inom EU som kan ge de verkliga minskningarna när det gäller utsläppen. Efter Rysslands krig mot Ukraina så är gas leveranserna från Ryssland i fara för de stora ekonomierna i EU. Den tro som stora ekonomier inom EU haft på ett fredligt och samarbetande Ryssland har nu ställt till det rejält när Ryssland visat sin imperialistiska sida och terroriserar ett fredligt demokratiskt europeiskt land.  Men – visst är det i slutändan ändå samarbetet som kommer att ge de klimatmässigt nödvändiga reformerna. Är det någon som på allvar tror att vi kommer att minska de fossila utsläppen mer utan EU samarbetet?

Vi behöver mycket mer samarbete inom EU – Liberalerna