När det gäller frågan om EU och EMU (Monetära unionen) så är vi liberaler de största ”kramarna” av EU och vi vill också att Sverige ansluter sig till Euro:n.  Idag är det lätt att förstå varför det är så viktigt att tillhöra EU (hjälp med t.ex. brandbekämpning, Europol samarbetet för att stävja den globala och gränsöverskridande brottsligheten, samlad klimatpolitik etc) och med en svag krona som många känner av.  Självklart är det en fördel att ha samma valuta som de vi handlar med.

Storbritannien har vaknat upp efter sitt Brexit och inser successivt vad de tappar när de lämnar unionen.  London som finansiellt centrum kommer att minska i betydelse. Frankfurt, Paris och Dublin kan bli vinnarna. Många jobb kommer att försvinna från UK och konsekvenserna av detta kommer med stor sannolikhet att få många olika typer av konsekvenser.

Sverigedemokraterna vill efter valet ha en folkomröstning i Sverige för att gå ur EU.  Det är en mycket märklig inställning i en tid då den motsatta uppfattningen borde vara självklar – vi behöver mycket mer samarbete.  Svensk exportindustri är starkt beroende av utvecklingen i Europa.  Nästan tre fjärdedelar av Sveriges varuexport går till Europa. Sett till enskilda länder är Tyskland och Norge våra två största varuexportmarknader.  Att lämna EU skulle få stora återverkningar på arbetsmarknaden och givetvis  skatteinkomsterna som kommer att minska. Sämre välfärd och lägre pensioner ligger definitivt i farans riktning

Den jättelika EU administrationen – vad gäller?

EU:s ekonomi är större än den amerikanska ekonomin mätt som det totala värdet av alla varor och tjänster som produceras (BNP). De 28 EU-länderna hade 2016 den näst största andelen av världens varuimport och varuexport. EU:s varuexport uppgick till 15,6 procent av den totala varuhandeln i världen. Sedan 2014 är dock Kinas varuexport större än EU:s (16,1 procent 2014 och 17,0 procent 2016), men EU:s export är ändå större än USA:s (11,8 procent).

Administrationen av själva EU-maskineriet tar knappa sju procent av dagens EU-budget. Resten av pengarna, 93 procent,  går tillbaka till medlemsländerna i form av olika typer av stöd och projekt. Det kallas återflöde.

Att få 28 länder att samarbeta kräver att människor träffas och att mötena organiseras och dokumenteras.  Många myndigheter måste tillsättas. Självklart måste administrationen av EU kosta mycket pengar liksom alla liknande administrationer jmf med den amerikanska. Administration är inte av ondo. Den måste finnas och frågan är inte om den skall finnas eller inte utan hur effektiv den kan göras. Det är viktigt att alla administrationer – både inom kommuner, landsting, myndigheter och internationella organisationer har en effektiv administration – att den kostar pengar – absolut, men den skall inte kosta mer än nödvändigt.

Får vi då ut det vi önskar av EU? Levererar EU det vi vill?

Här finns problem för vi kan inte mäta hur handel, miljö och säkerhet skulle ha sett ut utan det EU samarbete som vi nu har.

Handel. Hur skulle Svensk handeln se ut utan tillgång till EU:s inre marknad? Med en Svensk handel som till 75% går mot Europa så är den frågan mycket intressant.  Är det någon som på allvar tror att Svensk handel skulle klara sig bättre utan EU:s inre marknad?

Brottsbekämpning. Om man på allvar vill bekämpa gränsöverskridande brottslighet måste man erkänna att internationellt samarbete behövs. På europeisk nivå finns ingen mer effektiv form för samarbete än EU. Dessutom utvecklas detta samarbete löpande.  Vi har nu ett direktivet om en europeisk utredningsorder som gör det lättare att höra vittnen etc som befinner sig i andra länder.  Vi har också den europeiska arresteringsordern som gör det möjligt att få en person utlämnad från ett land till ett annat för att ställas inför rätta. Med en internationell brottslighet är det självklart att vi behöver samarbeta och utveckla samarbetet på brottsbekämpnings området. Är det någon som på allvar tror att vi skulle ha en effektivare brottsbekämpning utan EU samarbetet?

Miljön.  Att få ner fossilutsläppen globalt är det som ger effekter på miljön. Att  vi i Sverige jobbar hårt för att få ner våra utsläpp är givetvis mycket bra men Sverige släpper ut minst av EU-länderna, (undantaget de riktigt små som inte har stora industrier) Det är framför allt åtgärder på EU-nivå som behövs och då är det samarbetet inom EU som kan ge de verkliga minskningarna när det gäller utsläppen. Som enda parti vill vi Liberaler införa en gemensam koldioxidskatt i EU och en EU-avgift på plast. Detta kommer att ge verkliga minskningar av utsläppen.  Är det någon som på allvar tror att vi kommer att minska de fossila utsläppen mer utan EU samarbetet?

För övrigt har Naturskyddsföreningen gett Liberalernas miljöpolitik högst betyg i alliansen. Liberalerna står för en konkret och effektiv miljöpolitik.

Vi behöver mycket mer samarbete inom EU – Liberalerna