Dagordning för årsmötet

Meddela ordförande Dag på mail: dag.hardyson@gmail.com om du vill delta på årsmötet – du får då en länk till mötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av en justerare
 4. Mötets behöriga utlysning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av pressekreterare
 7. Verksamhetsberättelse för 2023
 8. Kassarapport från kassören
 9. Omedelbar revision
 10. Val av ordförande 2024
 11. Val av styrelseledamöter och ev. suppleanter
 12. Val av en revisor
 13. Val av firmatecknare
 14. Medlemsvärvning
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Årsmötet hålls online via Google Meet. Efter årsmötet kommer vi att ha en allmän politisk diskussion där vi diskuterar såväl riks- som lokalfrågor.

Varmt välkomna // Dag Hardyson ordförande