Gtorp

Liberal politik med omdöme i Grästorp

Månad: april 2019

Arena Skubbet – hot och möjlighet

Liberalerna i Grästorp har noga försökt att följa de olika turerna runt Arena Skubbet och vi har här på Gtorp.se redovisat hur vi ser på bl.a. ekonomin runt projektet och vad vi såg skulle komma när det gäller kraven från SERNEKE group AB för att de skall gå in i projektet.

Nu har Kent Larsson utvecklat sin syn på projektet och devis även hur han ser på framtiden för Grästorps kommun och det kan då vara lämpligt att vi på nytt kommenterar hur vi ser på hot och möjligheter med ett eventuellt projekt som Arena Skubbet.  Eftersom Kent Larsson sveper över ett tämligen stort område i sitt svar på inneliggande interpellation så måste vårt ställningstagande också ta en bredare utgångspunkt.

Höjd kommunalskatt på grund av ökade kostnader i kommunerna

Tidigare var det främst den snabba förändringen  i demografin och då ökningen av antalet äldre personer i kommunerna och deras vårdbehov som utgjorde grunden för ett behov av skattehöjningar i kommunerna. Idag är det den snabba befolkningsökningen som än mer kräver stora insatser i många kommuner. 10 miljoner innevånare 2017 och 11 miljoner redan 2026. Befolkningen ökar mycket snabbt. Det ställer stora krav på många kommuner dock sannolikt inte på en kommun som Grästorp. Trots många satsningar, nya bostadsområden,  bra kommunal service, bra näringslivspolicy och tämligen genomgående bra upplevelser av den kommunala servicen från våra kommuninnevånare så minskar vi vårt innevånarantal. Detta är ett problem som vi inom Liberalerna anser inte har analyserats tillräckligt.

Kommunsammanslagningar kan lösa en del problem

Givetvis samarbetar kommuner inom olika områden och med snabb digitalisering och effektivisering kan små kommuner klara de påfrestningar som vi vet kommer framöver. Det är ändå orimligt att Sverige har en så stor andel småkommuner där de ökande kostnaderna får bäras av en liten population. Det är rimligt att vi ser över hur kommunerna i Sverige skall se ut och vilket innevånarantal som minst måste finnas för att ge rimlig kommunal skatt och service.  Det är sannolikt troligt att en kommunreform kommer för att lösa de stora obalanserna som finns mellan små och stora kommuner och kommuner i landsbygd och storstäder etc.

Hot om ökade kommunala kostnader legitimerar en satsningen på Arena Skubbet?

Ökade kommunala intäkter kräver större kommunala intäkter – kommunalskatt, avgifter och utjämning.  För att Arena Skubbet skulle ge intäkter till kommunen krävs att det flyttar in personer till kommunen som betalar kommunalskatt här. Är detta något som är på något sätt självklart? Nej – inte alls.  Det borde vi som grästorpare veta eftersom vi är en av Sveriges stora utpendlarkommuner i förhållande till vår storlek. Det går utmärkt att pendla till ett jobb. Dessutom så är själva rörligheten helt avgörande för att det överhuvudtaget skall komma besökare till Arena Skubbet

Nu skall inte Grästorps kommun vara delägare i tunnelprojektet men de kontrakt som måste upprättas mellan kommunen och SERNEKE group AB kommer att faktiskt innebära rena bidrag från kommunen till SERNEKE eftersom de byggnader som kommunen har behov av och som SERNEKE skall bygga och kommunen skall hyra kan byggas billigare om kommunen själv bygger byggnaderna ifråga. Detta är vidimerat av bl.a. kommunens ekonomichef.

De ökade kostnaderna som vi inom Liberalerna upplever delvis är ett förtäckt bidrag till SERNEKE kommer att kräva en kommunalskattehöjning.  Detta blir då en paradox att den satsning som skall ge oss lägre eller en mer begränsad kommunalskattehöjning enligt teorin faktiskt ger en rejäl och tämligen omedelbart skattehöjning.

Kommer då skattehöjningen att ge oss fler kommuninnevånare som bidrar med större skattekraft till kommunen? Hittills har vi trots ansträngningar inte lyckats vända den nedåtgående trenden. Är Arena Skubbet satsningen som nu kommer att vända trenden? Detta bedömer vi vara högst osäkert och vi menar att en satsning så som planerna är innebär att politiker spelar med kommuninnevånarnas pengar.

Kommunal kompetens

Det kan formellt vara så att satsningen på Arena Skubbet godtas juridiskt som ett projekt som ligger inom ramen för den kommunala kompetensen. Bortsett från juridiken så finns det många, däribland vi Liberaler, som menar att det tycks märkligt att en kommun med en av Sveriges största fritidssektorer per capita skulle satsa på ytterligare ett fritidsområde men nu på ett område som inte innefattar sport som kommuninnevånarna utövar eller i någon högre grad utövar. Vi jobbar således för att skapa anläggningar för andra inresande personer – inte primärt för våra egna kommuninnevånare.  Att ta en skattehöjning för att vi skall gynna andra än oss själva känns märkligt.

Positiva till nästan alla företag som vill satsa i kommunen

Vi Liberaler står givetvis nära det fria företagandet och vi gör inga bedömningar av vilken typ av företag som vill etablera sig i kommunen.  Skulle något företag vilja bygga lagerhallar, industrilokaler, serverhallar eller etablera andra typer av företag inklusive företag som satsar på sportanläggningar typ SERNEKE så hälsar vi dem välkomna.  Grunden är ändå att etableringar skall grunda sig på affärsmässiga villkor och att inte kräva kommunala insatser som i sin tur kräver skattehöjningar för att gå runt.

Kommuner är unika

SERNEKE vill ha 15 miljoner under 10 år för att satsa på Arena Skubbet  om vi förstått Kent Larsson korrekt dvs 150 miljoner kronor. Kommunens del skulle vara 7 miljoner dvs 70 miljoner. Kommunen letar efter andra som kan gå in med resterande 80 miljoner.

Kommuner är säkra partners eftersom de har beskattningsrätten och pengar från en kommun är en trygghet till skillnad mot företag som kan komma på obestånd och gå i konkurs.  Vi har svårt att se att det går att ge den tryggheten i kontrakt för andra intressenter än den som kommunen kan ge så vi befarar att det kommer att gå mot ytterligare behov av kommunala insatser.

Ingen skattehöjning för Arena Skubbet

Från Liberalt håll ser vi gärna att Arena Skubbet blir verklighet. Ekonomiskt är det absolut ett vågspel och vi ”gamblar” inte med skattebetalarnas pengar.  Om en skattehöjning är en förutsättning för Arena Skubbet så är det Liberala svaret NEJ

 

För Liberalerna // Dag Hardyson

 

Äntligen – årsmöte hos Liberalerna Grästorp

Årsmötet för Liberalerna Grästorp äger rum 2019-05-03 kl. 18:30 hemma hos hedersordförande Gudrun Alfredsson,  Johanneberg.

Dagordning har tidigare publicerats. På årsmötet bjuds enklare förtäring.

Efter årsmötet kommer allmänpolitiska diskussioner att vidta på sedvanligt sätt.

Väl mött / ordf. Dag Hardyson

 

© 2024 Gtorp

Tema av Anders NorenUpp ↑