Får Grästorps politiska ledning ansvarsfrihet?

Att se valet den 11:e september som en bolagsstämma som skall ta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller inte tycker vi är en bra jämförelse. Nu har äntligen väljarna möjlighet att ta ställning till hur de tycker att den politiska ledningen skött sitt uppdrag under den mandatperiod som nu går till ända. Skall de ges nytt förtroende eller inte? Finns det någon/några som kan göra det bättre? Det är du som väljer! Du avgör! Nu har du chansen!

Vi Liberaler tycker inte att politiken under mandatperioden är vad vi ville se. Beslut om höjd kommunalskatt (utan en ordentlig analys) till en nivå där vi ligger högst av jämförbara kommuner. Du betalar! (Vi har protesterat) En enda tätort i kommunen – Grästorp – som definitivt inte har skötts ordentligt. (Vi har protesterat) Besparingar på läromedel som missgynnar våra elever (Vi har protesterat).  En renovering av vårt bad som blivet rejält mycket dyrare än planerat. Uppgifter från våra revisorer och revisionsfirman E&Y visar på upprepade fördyringar och förseningar, brister i underlag för beslut, brister i upphandling samt brister i uppföljning. Avsaknad av besluts och beredningsunderlag. Väsentliga delar av projektet har inte dokumenterats. Det saknas tillräckliga rutinbeskrivningar för ekonomistyrning och budgetprocess. (Vi har protesterat) Mycket tyder på stora fördyringar och brister i projektledningen vad avser Temaparken i Nordstan (Vi har påtalat bristerna). Att fortsatt se en skidtunnel som ett projekt som kommuninvånarna skall vara med att indirekt finansiera är inget vi vill se (Vi har protesterat).  Ökad låneskuld, hög investeringsnivå, ökade driftskostnader och högre avskrivningsnivåer samtidigt som vi har stor inflation och stora räntehöjningar (Har vi påtalat) Ett rejält dåligt läge.

Det är du som betalar – ingen annan!

Hög kommunalskatt. Dåligt underhållen tätort. Dyra projekt, dessutom med fördyringar, och med brister i beslutsunderlag etcetera. För hög investeringsnivå, inflation med stigande räntor – nej – nog måste det väl finnas nya konstellationer som kan tajma verksamheterna bättre och göra det bättre!!! Det är dessutom hög tid att politikerrollen utreds och att fokus läggs på att styra och följa upp – aldrig att leda. Det finns mycket att göra.