Vi liberaler vill ha ett återförstatligande av skolan i Sverige. Det är absurt att skolan och våra barn och ungdomars utbildning skall ligga under 290 olika huvudmän. De kommunala huvudmännen ser helt olika på skolan och de resurser som skolan behöver. Se bara på Grästorp som knappast alls har några fysiska läromedel som böcker medan andra har lagt mycket stora resurser på fysiska läromedel.  Det blir ingen likvärdig utbildning för våra barn och det är oacceptabelt.

Vi liberaler i Grästorp motionerade om mer resurser till skolan så att det skapas resurser motsvarande två lärare per skolklass alternativt mindre grupper. Vi skrev:

Det är vår uppfattning att framtiden för våra barn och ungdomar börjar i klassrummet. Utbildning ger våra ungdomar den makt och trygghet de behöver för att hitta sin väg ut i livet. Kunskaper är också grunden för vår demokrati. Okunskap är motsatsen. Vi vill att våra barn och ungdomar f’ar tillgång till skickliga pedagoger men även fler pedagoger än idag. Vi vill se en större interaktion mellan pedagoger och elever eftersom vi vet att det är en av de viktigaste variablerna för lärande. Det finns många studier som visar att interaktionsnivå minskar ju större klasserna är och att det motsatta gäller. För att nå den interaktionsnivå som vi bedömer kommer att ge bättre kunskaper och leda till fler i högre utbildning och en bättre framtid för våra barn och ungdomar vill vi se följande enkla men tydliga bemanningsmodeller, för förskola 20/4 och för skolan 20/2. Modellen innebär då 4 förskolelärare per 20 barn och för skolan 2 lärare per 20 elever. Vi vill att skolans klasser skall vara max 20 elever och med två lärare i varje sådan klass. Det kommer enligt vår bedömning att ge bättre resultat och stabilitet över tid för skola och förskola. Ökad lärartäthet kombinerat med mobilförbud bedömer vi kommer att ge de effekter vi vill se dvs ökad interaktion och minskat stök i klassrummen. Det är även en stor fråga för barnfamiljer som överväger en inflyttning till Grästorp och därmed ett av svaren på frågan – hur blir vi fler i Grästorp? En tydlig bemanningsmodell och ett förbud mot mobiler i hela skolan under hela dagen ger den tydligaste signalen om hur vi ser på lärande.

Fakta

Förskolan har idag 226 barn på 41,75 tjänster (5,5 barn per tjänst) men vi behöver 45,2 tjänster för att uppnå målet 5 barn per tjänst dvs ytterligare 3,45 tjänster som i resurser motsvarar ca 1,8 miljoner kronor. För skolans del finns 570 elever med en resurs om 51, 19 tjänster idag vilket innebär att det fattas 6, 11 tjänster för att uppnå modellens bemanning och omräknat i resurser blir det 3,9 miljoner kronor

Vi yrkar att:

Vi hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för 2022 avseende bildningsverksamheten skall öka med 3,9 miljoner kronor men med tydlig adressering att skolan skall uppnå målet med en klasstorlek på 20 elever och med två lärare i varje klass. Vi hemställer även att Kommunfullmäktige ökar budgeten för bildningsverksamheten för budgetåret 2023 med 1,8 miljoner kronor men med en tydlig adressering att förskolegrupperna skall ha maximalt 20 barn och en bemanning om 4 pedagoger. De ökade resurserna bör tas genom översyner av andra kommunala verksamheter – inte skattehöjning. Vi menar att förskola/skola och äldreomsorg är prioriterade områden och att kommunen generellt bör minska sina åtaganden inom områden där civilsamhället istället kan göra insatser. Då frigörs resurser för de viktiga områdena