Länk till mötet erhålls från Dag Hardyson – dag.hardyson@gmail.com

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från kommunfullmäktigegruppen
 7. Bokslut och revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Motioner och förslag från styrelsen
 10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
 11. Nominering och val intill tiden för nästa ordinarie årsmöte av:
 12. a) ordförande
 13. b) eventuella vice ordförande
 14. c) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
 15. d) eventuella ersättare i styrelsen
 16. e) en eller flera revisorer och revisorsersättare
 17. f) ombud och ersättare till förbundsmötet (25 april)
 18. g) ordförande och ledamöter i valberedningen
 19. h) övriga eventuellt förekommande val (nomineringskommitté)
 20. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
 21. Årsmötets avslutande

Väl mött

Grästorp 2021-03-03

Dag Hardyson ordförande