Liberalerna Grästorp kallas till årsmöte fredagen den 25:e februari kl 18:30 hos Gudrun Alfredsson, Johanneberg 1

Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

5. Fastställande av föredragningslista

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från kommunfullmäktigegruppen

7. Bokslut och revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet

9. Motioner och förslag från styrelsen

10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen

11. Nominering och val intill tiden för nästa ordinarie årsmöte av:

a) ordförande

b) eventuella vice ordförande

c) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen

d) eventuella ersättare i styrelsen

e) en eller flera revisorer och revisorsersättare

f) ombud och ersättare till förbundsmötet

g) ordförande och ledamöter i valberedningen

h) övriga eventuellt förekommande val (nomineringskommitté)

12. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag

13. Årsmötets avslutande

Väl mött

Grästorp 2022-02-10

Dag Hardyson ordförande