Ikväll 29 april svarade KSO, Robert Fransson M med instämmande från ordförande i Trygga Hem, Svante Claesson C samt Fredrik Johansson M att politikerna via fullmäktige har ett gemensamt ansvar för besluten som fattas. Detta efter att Liberalerna lämnat in två interpellationer där svar önskades på köpet av fastigheten Österbergs väg 16 för 10,5 miljoner och som nu säljs för halva pengen. 

Att påstå att samtliga i fullmäktige har ett gemensat ansvar för beslutet kräver naturligtvis att ärendena är korrekt redovisade vilket i detta fall inte alls var fallet. Nu blir kontentan av Robert Franssons påstående att fullmäktigeledamöterna som inte sitter i kommunstyrelsen måste ifrågasätta de underlag som presenteras av kommunstyrelsen i deras förslag till beslut. Ifrågasätta Trygga Hems utredning och deras inkompetens gällande detaljplaner.  Vi skulle ha ifrågasatt socialchefens bedömningar av behov av äldreboenden, med fler personer inblandade. Självklart kan inte fullmäktige fungera som en ständigt ifrågasättande församling av vad kommunalråden, kommunchefer med fler presenterar.

När beslutet togs hade vi från liberalerna inga invändningar mot vad som presenterades. Vad vi nu ser är något helt annat. Man kan säga att det var inte en enda siffra rätt mot vad som presenterades.

Det är otroligt anmärkningsvärt att man inte klarar av att erkänna misslyckanden utan skyller på ”alla”. Mångmiljon förluster som kommuninvånarna får bära. Men – det är bara kommunstyrelsen som har ansvaret för en korrekt beredning av ärendena inför fullmäktige. Det är häpnadsväckande att politiska företrädare raljerar över de som reagerar på dåligt beredda ärenden. Vet hut – ta ansvar.

Kan det vara hög tid att kommuninvånarna ställer betydligt högre krav på sina företrädare? För i grunden är det det politiska oengagemanget som är roten till problemen. Många knyter näven i fickan och pratar nedsättande om politiker i mindre sällskap. Grästorp är i ett läge där många investeringar har gått snett med miljonförluster för invånarna dvs för dig. Det är dags att engagera sig nu!

För att vara helt transparent med frågan ovan bilägger jag tjänsteskrivelsen från 2021-10-26 dvs förslag till beslut för Snipan 1 dvs Österbergsväg 16. Tycker du att det fanns anledning att ifrågasätta vad som presenterades?

_______________________________________________________________________________________________________

Markförvärv Snipan 1
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna KHF Trygga Hem i Grästorp
(org.nr. 769621- 5198) förvärv av Snipan 1 i Grästorps kommun för en köpeskilling av 10,5
mnkr.
Sammanfattning av ärendet
Trygga Hems styrelse har tagit beslut om att förvärva Snipan 1 för 10,5 miljoner, detta under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner köpet och medger kommunal borgen. Enligt
föreningens stadgar ska Grästorps kommun godkänna förvärv av fastighet. Genom
fastighetsförvärvet möjliggörs omflyttning av verksamheter som i sin tur skapar utrymme för
byggnation av cirka 13 lägenheter i Trygga hems befintliga lokaler
Ärendebeskrivning
Grästorps kommun har ett akut behov av alternativa boende former för äldre. För att få till en
relativ snabb lösning med trygghetslägenheter samt att kunna skapa bättre förutsättningar för vår
dagliga verksamhet och daglig sysselsättning på Paletten och Kompassen samt korttidsboendet
Myggan har Grästorps kommun tillsammans med Trygga Hem tagit fram ett förslag till
fastighetsförvärv. Där Trygga Hem köper Snipan 1 och Grästorps kommun köper Snipan 9.På fastigheten Snipan 1 finns idag en större enplansvilla samt en hall som tidigare fungerat som
bilmuseum. Fastigheten är på ca 6246 m2
. Fastigheten har (detaljplanen 1602-P49 som antogs av
kommunfullmäktige 1994)
Genom fastighetsförvärvet av Snipan 1 kan daglig verksamhet och daglig sysselsättning lämna
lokalerna på Ambjörnsvägen 7B (Åsevi) och flytta till hallen på Snipan 1 efter anpassning av
lokalen. De verksamheter som ska flytta in i hallen är inte förenliga med den befintliga
detaljplanen som är ovanligt snäv. Dock genom fastighetens läge och utformning är fastigheten
lämpligt för denna typ av verksamhet som inte är störande samt är av ett allmänt intresse. I
diskussion med bygglovshanläggare kan tillfälligt bygglov sökas och erhållas för denna
verksamhet parallellt med att en detaljplaneändring genomförs för att ändra användningen av
hallen.
Flytten av verksamheterna Paletten och Kompassen möjliggör ombyggnation av (del av
fastigheten Åsevi 7) Ambjörnsvägen 7B till preliminärt 8 st. trygghetslägenheter för personer
över 65 år.
Enplansvillan på Snipan 1 anpassas till korttidsboende. Verksamheten Myggan flyttar till Snipan
1. Myggans lokaler på (del av fastigheten Plommonet 4) Smultronvägen 20 byggs om till 4-5
lägenheter. Detta är förenligt med den befintliga detaljplanen.
Sammanfattningsvis innebär ovanstående mer ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet och
daglig sysselsättning, ett anpassat korttidsboende med tillgång till en mycket tilltalande utemiljö
samt cirka 13 nya lägenheter i föreningens bestånd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-10-26
Protokollsutdrag ur KFH Trygga Hem Grästorps styrelsemöte 2021-10-22
Beslutet ska skickas till
KFH Trygga Hem Grästorp
Kommundirektör
Ekonomichef
Teknisk Chef
Utvecklingschef
Sophia Vikström
Kommundirektör
Allmän verksamhet